داخلی     آرشيو مقاله     مرغ گوشتی
Share/Save/Bookmark
 
شنبه ۲۶ تير ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۰۲
کد مطلب : 10889
 

اثر سطوح مختلف جايگزيني دانه سوياي اکسترود شده به جاي کنجاله سويا و سطوح مختلف ويتامين E بر شاخص توليد و صفات اقتصادي جوجه هاي گوشتي
مرادي محمد, مقصودلو شهريار, رستمي فرامرز, مصطفي لو يوسف
 
اثر سطوح مختلف جايگزيني دانه سوياي اکسترود شده به جاي کنجاله سويا و سطوح مختلف ويتامين E بر شاخص توليد و صفات اقتصادي جوجه هاي گوشتي
چکیده:
مطالعه اي به منظور بررسي اثر جايگزيني دانه اکسترود شده سويا با کنجاله سويا و مکمل ويتامينE ، بر شاخص توليد و صفات اقتصادي جوجه هاي گوشتي صورت گرفت. تعداد 264 قطعه جوجه گوشتي سويه کاب به 24 گروه 11 قطعه اي تقسيم شدند. تحقيق به صورت آزمايش فاکتوريل 2×4 با هشت تيمار و سه تکرار درقالب طرح کاملا تصادفي انجام شد. تيمارهاي آزمايشي شامل چهار سطح جايگزيني دانه اکسترود شده سويا (صفر، 25، 50 و 75 درصد) با کنجاله سويا و دو سطح ويتامين 42) E و 75 واحد بين المللي درکيلوگرم جيره) بودند. نتايج نشان داد که جايگزيني دانه اکسترود شده سويا با کنجاله سويا بر شاخص توليد اثر معني داري نداشت (0.05>P). سطوح توصيه شده ويتامين E بطور معني داري باعث بهبود شاخص توليد در 28 روزگي شد (0.05>P). اثرات متقابل سطوح جايگزيني دانه اکسترود شده سويا با کنجاله سويا و سطح مکمل ويتامين E، بر هزينه خوراک مصرفي در سن 28 روزگي معني دار بود (0.05>P). همچنين اثرات متقابل بين تيمارها بر هزينه خوراک به اضافه وزن دوره هاي مختلف تفاوت معني داري نشان داد (0.05>P). به طوري که افزيش سطوح هريک از آنها باعث افزايش در هزينه ها شد. همچنين اثر متقابل بين تيمارها بر سود ناخالص اقتصادي در42 روزگي معني دار بود (0.05>P) و افزايش در سود ناخالص اقتصادي مشاهده شد. مي توان گفت که سطوح جايگزيني دانه اکسترود شده سويا با کنجاله سويا در سطح بالاتر ويتامين E جيره تاثير نامطلوبي بر وضعيت اقتصادي و شاخص توليد جوجه هاي گوشتي ندارد.

كليد واژه: بازدهي اقتصادي، جوجه گوشتي، دانه اکسترود شده سويا، شاخص توليد، ويتامين E