داخلی     آرشيو مقاله     مرغ گوشتی
Share/Save/Bookmark
 
سه شنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۰۲
کد مطلب : 9444
 

اثرات امولسيون کننده آويلاک بر عملکرد و قابليت هضم چربي در جوجه هاي گوشتي
محمدي حامد, موسوي سيدناصر, محيطي اصلي مازيار, فرودي فرهاد, مستشاري مسعود, هادي تواتري محمدحسين
 
اثرات امولسيون کننده آويلاک بر عملکرد و قابليت هضم چربي در جوجه هاي گوشتي
دو آزمايش به منظور بررسي اثرات امولسيون کننده تجاري آويلاک با مقادير 0، 100، 200 و 300 ميلي گرم در کيلوگرم جيره و دو سطح منبع اسيدچرب] فرآورده جانبي کارخانه روغن کشي [(1.5 و 3 درصد، 3 و 4.5 درصد به ترتيب در جيره هاي آغازين و رشد) بر عملکرد جوجه هاي گوشتي و قابليت هضم ظاهري چربي خام انجام گرفت. در آزمايش اول عملکرد 720 قطعه از جوجه هاي گوشتي سويه راس -308 در قالب طرح کاملا تصادفي به صورت فاکتوريل 4×2 با 8 تيمار 3 تکرار و 30 قطعه جوجه گوشتي (15 نر و 15 ماده) طي سه دوره آغازين (21-1 روزگي)، رشد (42-22 روزگي) و کل دوره (42-1 روزگي) بررسي شد. در آزمايش دوم اثر 4 سطح امولسيون کننده آويلاک (0، 100، 200 و 300 ميلي گرم در کيلوگرم جيره) بر قابليت هضم چربي خام و ماده خشک خوراک طي هفته هاي اول و دوم پرورش تعيين شد. نتايج آزمايش نشان داد که جوجه هاي تغذيه شده با جيره هاي داراي آويلاک مصرف خوراک بيشتري در دوره21-1 روزگي داشتند. سطوح 100 و 200 ميلي گرم آويلاک در مقايسه با سطوح صفر و 300 ميلي گرم، سبب بهبود معني دار افزايش وزن بدن در سن 21-1 روزگي گرديد. اثر اصلي سطوح منبع اسيد چرب بر خوراک مصرفي، افزايش وزن و ضريب تبديل خوراک در هيچ يک از دوره ها معني دار نبود. اثرات متقابل سطوح آويلاک و منبع اسيد چرب در دوره آغازين براي خوراک مصرفي ودر هر سه دوره بر ضريب تبديل خوراک معني دار بود. در آزمايش دوم، سطوح 100 و 200 ميلي گرم آويلاک توانست از نظر عددي قابليت هضم چربي را در هفته هاي اول و دوم پرورش بهبود دهد. بر اساس نتايج به دست آمده از اين آزمايش، افزودن امولسيون کننده آويلاک به جيره (در سطوح 100 و 200 ميلي گرم در کيلوگرم) توانايي بالقوه اي در بهبود قابليت هضم ظاهري چربي، افزايش وزن بدن و ميزان مصرف خوراک در سنين پايين دارد.

كليد واژه: امولسيون کننده، جوجه گوشتي، عملکرد، قابليت هضم ظاهري چربی