داخلی     آرشيو مقاله     مرغ گوشتی
Share/Save/Bookmark
 
چهارشنبه ۲۴ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۴۴
کد مطلب : 11011
 

تاثير اسيدي کننده در جيره جوجه هاي گوشتي پرورش يافته در تراکم هاي زياد بر عملکرد رشد، سيستم ايمني، و متابوليت هاي خوني
پاليزدار محمدحسين, پورعلمي محمدرضا, محمديان تبريزي حميدرضا, سپهر زهرا
 
تاثير اسيدي کننده در جيره جوجه هاي گوشتي پرورش يافته در تراکم هاي زياد بر عملکرد رشد، سيستم ايمني، و متابوليت هاي خوني
اثر اسيدي کننده گلوباسيد در تراکم هاي متفاوت بر عملکرد و فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي با استفاده از 576 قطعه جوجه گوشتي يک روزه سويه تجاري راس 308 در آزمايشي فاکتوريل 2×3 با سه سطح تراکم (14، 16، و 18 پرنده در هر مترمربع) و اسيدي کننده (سطوح صفر و يک کيلوگرم در تن جيره) در قالب طرح کاملا تصادفي با شش تيمار و چهار تکرار بررسي شد. کمترين مصرف غذا در تيمار با تراکم 18 و مصرف يک کيلوگرم اسيدي کننده مشاهده شد که تفاوت آماري معني داري با ديگر تيمارها داشت (P<0.05). مصرف غذا در جوجه هاي دريافت کننده اسيدي کننده به طور معني داري کمتر از پرندگاني بود که اسيدي کننده مصرف نکردند (P<0.05). افزايش تراکم از 14 به 16 و 18 قطعه در هر مترمربع سبب افزايش ضريب تبديل غذايي شد (P<0.001). پرندگاني که با جيره حاوي اسيدي کننده گلوباسيد تغذيه شدند، ضريب تبديل غذايي کمتري داشتند (P<0.05). تغذيه جيره هاي حاوي اسيدي کننده سبب کاهش گلوکز و تيتر آنتي بادي در پاسخ به گلبول هاي قرمز خون گوسفند و همچنين سبب افزايش کلسترول و تري گليسريد پلاسماي خون در جوجه ها شد (P<0.001). اثر متقابل تراکم و اسيدي کننده بر وزن بدن و متابوليت هاي خوني جوجه هاي گوشتي نيز معني دار نبود. بنابراين در تراکم هاي زياد نيز مي توان از تاثيرات مفيد اسيدي کننده ها سود برد.

كليد واژه: اسيدي کننده، افزايش وزن، تراکم، جوجه هاي گوشتي، عملکرد