Share/Save/Bookmark
 
شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۳۸
کد مطلب : 10358
 

ارزیابی کارایی استفاده از پودر یونجه در تولکبری اجباری بر فراسنجه های مرفومتریک روده و عملکرد مرغان تخمگذار تجاری
احسان شهرامی ؛ مریم رضائیان
 
ارزیابی کارایی استفاده از پودر یونجه در تولکبری اجباری بر فراسنجه های مرفومتریک روده و عملکرد مرغان تخمگذار تجاری
زمینه مطالعه: استفاده از روش رایج گرسنگی در تولک‌بری مرغ‌های تخمگذار می‌تواند با تأثیرات منفی بر ساختار و محیط میکروبی روده سبب افزایش احتمال آلودگی سالمونلایی در پرنده شود. هدف: هدف از این آزمایش بررسی اثرات استفاده از پودر یونجه به عنوان یک ماده خوراکی پر فیبر در تولک بری اجباری، بر خصوصیات مرفومتریک روده و عملکرد مرغ‌های تخمگذار تجاری بود. روش‌کار: در این آزمایش از 108 قطعه مرغ تخمگذار از سویه‌های لاین (W-36) در سن 74 هفتگی در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با 3 تیمار و 6 تکرار استفاده شد. تیمارهای مورد استفاده در این آزمایش جهت اعمال تولک بری پرنده‌ها به مدت 12 روز شامل: 1- گروه شاهد تغذیه شده با جیره کامل تخمگذاری (FF) 2- گروه محروم از غذا (FW)، 3- گروه تغذیه شده با جیره تولک حاوی 90% پودر یونجه به همراه 10% جیره تخمگذاری (A90)، بودند. در انتهای دوره تولک (روز دوازدهم) نمونه‌گیری از بخش‌های مختلف روده مرغ‌ها انجام شد. رکورد تولید پرندگان به مدت 12 هفته پس از تولک ثبت گردید. نتایج: پرندگان گرسنه در هر سه منطقه از روده، کمترین ارتفاع پرز را در میان گروه‌های آزمایشی داشتند (05/0>p). بیشترین میانگین عمق کریپت‌ها در ناحیه دئودنوم مربوط به گروه گرسنه بود (05/0>p). در هر سه منطقه از روده، کمترین مقادیر شاخص پرز و سطح پرز در میان گروه‌های آزمایشی مربوط به گروه گرسنه بود (05/0>p). بیشترین و کمترین میانگین تعداد سلول‌های گابلت در هر سه منطقه روده به ترتیب مربوط به گروه‌های A90 و گرسنه بود (05/0>p). بیشترین میانگین توده تخم مرغ تولیدی پس از تولک، در گروه A90 مشاهده شد (05/0>p). مناسب‌ترین ضریب تبدیل غذایی نیز مربوط به گروه A90 بود که اختلاف آن فقط با گروه شاهد معنی‌دار بود (05/0>p). نتیجه‌گیری‌نهایی: استفاده از پودر یونجه در تولک‌بری مرغ‌های تخمگذار تجاری تأثیرات مطلوبی بر خصوصیات مرفومتریک روده در خلال این دوره و بهبود عملکرد پس از تولک داشت.

کلیدواژگان
تولکبری اجباری؛ پودر یونجه؛ مرفولوژی روده؛ عملکرد؛ مرغهای تخمگذار