داخلی     آرشيو مقاله     مقالات
Share/Save/Bookmark
 
دوشنبه ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۵۸
کد مطلب : 12577
 

اثر سطوح مختلف اسانس مروتلخ بر عملكرد و برخي فراسنجه هاي خوني و ايمني جوجه هاي گوشتي تحت تنش گرمايي
نويسنده(گان): سهيلا بياتي، سميه سالاري *، احمد طاطار، محسن ساري، خليل ميرزاده،
مرجع : بانک اطلاعات نشریات کشور
 
اثر سطوح مختلف اسانس مروتلخ بر عملكرد و برخي فراسنجه هاي خوني و ايمني جوجه هاي گوشتي تحت تنش گرمايي
چکيده:
به منظور بررسي سطوح مختلف اسانس مروتلخ بر عملكرد و برخي فراسنجه هاي خوني و ايمني جوجه هاي گوشتي تحت تنش گرمايي، آزمايشي در قالب طرح كاملاً تصادفي با چهار تيمار (صفر، 150، 300 و 450 ميلي گرم در كيلوگرم اسانس مروتلخ)، به مدت 42 روز انجام شد. تنش گرمايي از سن 22 روزگي اعمال شد. هر سه سطح اسانس به كار برده شده باعث كاهش معني دار مصرف خوراك در مقايسه با گروه شاهد در دوره آغازين شد، ولي در دوره رشد و كل دوره پرورش پرندگان تغذيه شده با سطح 450 ميلي گرم در كيلوگرم اسانس بالاترين مصرف خوراك را نشان دادند. استفاده از هر سه سطح اسانس مروتلخ باعث كاهش معني دار ضريب تبديل خوراك در دوره هاي آغازين، رشد و كل دوره نسبت به تيمار شاهد شد (05/0P<). كاهش معني دار كلسترول LDL و تري گليسيريد خون با مصرف سطح 450 ميلي گرم در كيلوگرم مشاهده شد (05/0P<). در سن 21 روزگي، افزودن اسانس باعث افزايش معني دار لنفوسيت، مونوسيت شد و نسبت هتروفيل به لنفوسيت و تعداد هتروفيل كاهش معني داري يافت (05/0P<). وزن بورس فابريسيوس و تيموس در سطح 450 ميلي گرم در كيلوگرم اسانس افزايش يافت (05/0P<). وزن سنگدان و كل دستگاه گوارش با افزودن150 ميلي گرم در كيلو گرم اسانس مروتلخ افزايش و وزن چربي حفره بطني در سطح 450 ميلي گرم در كيلوگرم كاهش معني داري يافت (05/0P <). بيش ترين درصد خاكستر استخوان درشت ني در سطح 450 ميلي گرم در كيلوگرم اسانس مشاهده شد (05/0P<). با توجه به نتايج اين پژوهش و بهبود عملكرد، كاربرد اسانس مروتلخ تا سطح 300 ميلي گرم در كيلوگرم در شرايط تنش گرمايي در تغذيه جوجه هاي گوشتي توصيه مي شود.

کليدواژگان:
اسانس مروتلخ، تنش گرمايي، سيستم ايمني، فراسنجه هاي خوني، عملكرد