داخلی     آرشيو مقاله     مقالات
Share/Save/Bookmark
 
چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۵۲
کد مطلب : 12240
 

نرخ رقیق سازی بالا بر نتایج حافظت انجمادی منی گاو اثر میگذارد: فراسنجه‌های حرکتی و فلوسایومتری
سید محمد هادی حسینی; مهدی ژندی; احمد زارع شحنه; محسن شرفی
مرجع : مجله تحقیقات دامپزشکی ایران
 
نرخ رقیق سازی بالا بر نتایج حافظت انجمادی منی گاو اثر میگذارد: فراسنجه‌های حرکتی و فلوسایومتری

پیشینه: محافظت انجمادی ممکن است تحت تاثیر غلظت اسپرم قرار بگیرد.
اهداف: این مطالعه به منظور بررسی اثر سه غلظت متفاوت اسپرم ( 100 (C100)، 50 (C50) و 25 (C25) میلیون اسپرم در میلی لیتر مایع منی) بر انجمادپذیری منی گاو انجام شد.
روش‌ها: در هر روز جمع‌آوری منی، 4 انزال جمع‌آوری (در مجموع 24 انزال از 4 گاو) و با هم مخلوط شدند. سپس به 3 قسمت مساوی تقسیم شدند و هر قسمت به اندازه‌ای رقیق شد تا غلظت های مورد نظر به دست آید و بعد از آن منجمد شدند. بعد از فرایند یخگشایی، جنبایی اسپرم، وضعیت آپوپتوزیس و فعالیت میتوکندری ارزیابی شدند.
نتایج: نتایج نشان داد که C100 اسپرم های جنبای کل بالاتری نسبت به C50 و C25 داشتند. درصد اسپرم های زنده در C100 به طور معنی‌داری نسبت به C50 و C25 بیشتر بود. درصد اسپرم های در مراحل ابتدایی آبوپوتوزیس و مراحل پایانی آپوپتوزیس در C25 بیشتر از C50 و C100 بود. فراسنجه ی فعالیت میتوکندری در C25 کمتر از C50 و C100 بود.
نتیجه: به نظر میرسد غلظت های اسپرم کمتر از 50 میلیون اسپرم در میلی لیتر میتواند برای محافظت انجمادی اسپرم مضر باشد.
کلمات کلیدی
گاو، غلظت، فلوسایتومتری، انجماد، اسپرم

دانلود مقاله