موسسه اطلاعات مرغداری 11 بهمن 1396 ساعت 9:52 http://infopoultry.net/vdciuraz.t1ar52bcct.html -------------------------------------------------- عنوان : نرخ رقیق سازی بالا بر نتایج حافظت انجمادی منی گاو اثر میگذارد: فراسنجه‌های حرکتی و فلوسایومتری -------------------------------------------------- سید محمد هادی حسینی; مهدی ژندی; احمد زارع شحنه; محسن شرفی متن : پیشینه: محافظت انجمادی ممکن است تحت تاثیر غلظت اسپرم قرار بگیرد. اهداف: این مطالعه به منظور بررسی اثر سه غلظت متفاوت اسپرم ( 100 (C100)، 50 (C50) و 25 (C25) میلیون اسپرم در میلی لیتر مایع منی) بر انجمادپذیری منی گاو انجام شد. روش‌ها: در هر روز جمع‌آوری منی، 4 انزال جمع‌آوری (در مجموع 24 انزال از 4 گاو) و با هم مخلوط شدند. سپس به 3 قسمت مساوی تقسیم شدند و هر قسمت به اندازه‌ای رقیق شد تا غلظت های مورد نظر به دست آید و بعد از آن منجمد شدند. بعد از فرایند یخگشایی، جنبایی اسپرم، وضعیت آپوپتوزیس و فعالیت میتوکندری ارزیابی شدند. نتایج: نتایج نشان داد که C100 اسپرم های جنبای کل بالاتری نسبت به C50 و C25 داشتند. درصد اسپرم های زنده در C100 به طور معنی‌داری نسبت به C50 و C25 بیشتر بود. درصد اسپرم های در مراحل ابتدایی آبوپوتوزیس و مراحل پایانی آپوپتوزیس در C25 بیشتر از C50 و C100 بود. فراسنجه ی فعالیت میتوکندری در C25 کمتر از C50 و C100 بود. نتیجه: به نظر میرسد غلظت های اسپرم کمتر از 50 میلیون اسپرم در میلی لیتر میتواند برای محافظت انجمادی اسپرم مضر باشد. کلمات کلیدی گاو، غلظت، فلوسایتومتری، انجماد، اسپرم دانلود مقاله