نرخ رقیق سازی بالا بر نتایج حافظت انجمادی منی گاو اثر میگذارد: فراسنجه‌های حرکتی و فلوسایومتری

مجله تحقیقات دامپزشکی ایران , 11 بهمن 1396 ساعت 9:52

سید محمد هادی حسینی; مهدی ژندی; احمد زارع شحنه; محسن شرفی


پیشینه: محافظت انجمادی ممکن است تحت تاثیر غلظت اسپرم قرار بگیرد. اهداف: این مطالعه به منظور بررسی اثر سه غلظت متفاوت اسپرم ( 100 (C100)، 50 (C50) و 25 (C25) میلیون اسپرم در میلی لیتر مایع منی) بر انجمادپذیری منی گاو انجام شد. روش‌ها: در هر روز جمع‌آوری منی، 4 انزال جمع‌آوری (در مجموع 24 انزال از 4 گاو) و با هم مخلوط شدند. سپس به 3 قسمت مساوی تقسیم شدند و هر قسمت به اندازه‌ای رقیق شد تا غلظت های مورد نظر به دست آید و بعد از آن منجمد شدند. بعد از فرایند یخگشایی، جنبایی اسپرم، وضعیت آپوپتوزیس و فعالیت میتوکندری ارزیابی شدند. نتایج: نتایج نشان داد که C100 اسپرم های جنبای کل بالاتری نسبت به C50 و C25 داشتند. درصد اسپرم های زنده در C100 به طور معنی‌داری نسبت به C50 و C25 بیشتر بود. درصد اسپرم های در مراحل ابتدایی آبوپوتوزیس و مراحل پایانی آپوپتوزیس در C25 بیشتر از C50 و C100 بود. فراسنجه ی فعالیت میتوکندری در C25 کمتر از C50 و C100 بود. نتیجه: به نظر میرسد غلظت های اسپرم کمتر از 50 میلیون اسپرم در میلی لیتر میتواند برای محافظت انجمادی اسپرم مضر باشد. کلمات کلیدی گاو، غلظت، فلوسایتومتری، انجماد، اسپرم دانلود مقاله


کد مطلب: 12240

آدرس مطلب: http://infopoultry.net/vdciuraz.t1ar52bcct.html

موسسه اطلاعات مرغداری
  http://infopoultry.net