موسسه اطلاعات مرغداری 10 ارديبهشت 1397 ساعت 15:58 http://infopoultry.net/vdcbzsb8.rhb5zpiuur.html -------------------------------------------------- عنوان : اثر سطوح مختلف اسانس مروتلخ بر عملكرد و برخي فراسنجه هاي خوني و ايمني جوجه هاي گوشتي تحت تنش گرمايي -------------------------------------------------- نويسنده(گان): سهيلا بياتي، سميه سالاري *، احمد طاطار، محسن ساري، خليل ميرزاده، متن : چکيده: به منظور بررسي سطوح مختلف اسانس مروتلخ بر عملكرد و برخي فراسنجه هاي خوني و ايمني جوجه هاي گوشتي تحت تنش گرمايي، آزمايشي در قالب طرح كاملاً تصادفي با چهار تيمار (صفر، 150، 300 و 450 ميلي گرم در كيلوگرم اسانس مروتلخ)، به مدت 42 روز انجام شد. تنش گرمايي از سن 22 روزگي اعمال شد. هر سه سطح اسانس به كار برده شده باعث كاهش معني دار مصرف خوراك در مقايسه با گروه شاهد در دوره آغازين شد، ولي در دوره رشد و كل دوره پرورش پرندگان تغذيه شده با سطح 450 ميلي گرم در كيلوگرم اسانس بالاترين مصرف خوراك را نشان دادند. استفاده از هر سه سطح اسانس مروتلخ باعث كاهش معني دار ضريب تبديل خوراك در دوره هاي آغازين، رشد و كل دوره نسبت به تيمار شاهد شد (05/0P