داخلی     آرشيو مقاله     مرغ گوشتی
Share/Save/Bookmark
 
چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۴۶
کد مطلب : 9464
 

اثر پودر خشک گياه علف چشمه (.Nasturtium officinale L) بر عملکرد و پاسخ هاي ايمني سلولي و هومورال جوجه هاي گوشتي
روستايي علي مهر محمد, ميرباقري سيدهاشميه, حقيقيان رودسري محمود
 
اثر پودر خشک گياه علف چشمه (.Nasturtium officinale L) بر عملکرد و پاسخ هاي ايمني سلولي و هومورال جوجه هاي گوشتي
چکیده:
به منظور بررسي اثر پودر خشک علف چشمه بر عملکرد و پاسخ هاي ايمني، آزمايش حاضر با استفاده از 200 قطعه جوجه گوشتي انجام شد. جوجه ها به چهار گروه و هر گروه به 5 دسته 10 قطعه اي تقسيم شدند. مقادير صفر (N0)، 1 درصد (N1)، 2 درصد (N2) و 3 درصد (N3) پودر خشک علف چشمه حاوي 82 mg/Kg کوئرستين به جيره پايه هر گروه به طور مستمر از روز 4 تا 42 اضافه شد. جهت ارزيابي پاسخ هاي ايمني سلولي در روز 16، مقدار 0.1 ميلي ليتر محلول فيتوهماگلوتينين (0.2 mg/ml) به صورت داخل پوستي (چين پوستي بال) تزريق شد و ضخامت پوست بعد از 24 و 48 ساعت اندازه گيري شد. در روزهاي 8 و 0.122 ميلي ليتر محلول 25 درصد گلبول قرمز گوسفند (SRBC) به صورت عضلاني تزريق شد و عيار پادتن IgG و IgM ضد SRBC از طريق آزمايش هماگلوتيناسيون در روزهاي 21، 28، 35 و 42 تعيين شد. نتايج نشان داد ضريب تبديل خوراک تيمار N3 (1.63) کمتر از شاهد (1.74) بود (P<0.05). در روزهاي 28، 35 و 42، عيار پادتن IgG تيمار N3 (به ترتيب 6، 3.8 و 2.53) بيشتر از شاهد (به ترتيب 4.33، 2.67 و 1.87) بود (P<0.05). 24 ساعت بعد از تزريق فيتوهماگلوتينين، پاسخ هاي ايمني سلولي تيمار N3 (0.22) بيشتر از شاهد (0.04) بود (P<0.05). نتايج کلي نشان داد مصرف 3 درصد پودر خشک علف چشمه در جيره جوجه هاي گوشتي به صورت مستمر باعث بهبود عملکرد و پاسخ هاي ايمني مي شود.

كليد واژه: پاسخ هاي ايمني، جوجه گوشتي، علف چشمه، عملکرد