داخلی     آرشيو مقاله     مرغ گوشتی
Share/Save/Bookmark
 
يکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۴۲
کد مطلب : 9242
 

اثر پودر خشك گياه علف چشمه (Nasturtium officinale L.) بر عملكرد و پاسخ هاي ايمني سلولي و هومورال جوجه هاي گوشتي
 
اثر پودر خشك گياه علف چشمه (Nasturtium officinale L.) بر عملكرد و پاسخ هاي ايمني سلولي و هومورال جوجه هاي گوشتي
به منظور بررسي اثر پودر خشك علف چشمه بر عملكرد و پاسخ هاي ايمني، آزمايش حاضر با استفاده از 200 قطعه جوجه گوشتي انجام شد. جوجه ها به چهار گروه و هر گروه به 5 دسته 10 قطعه اي تقسيم شدند. مقادير صفر (N0)، 1 درصد (N1)، 2 درصد (N2) و 3 درصد (N3) پودر خشك علف چشمه حاوي mg/Kg 82 كوئرستين به جيره پايه هر گروه به طور مستمر از روز 4 تا 42 اضافه شد. جهت ارزيابي پاسخ هاي ايمني سلولي در روز 16، مقدار 1/0 ميلي ليتر محلول فيتوهماگلوتينين (mg/ml 2/0) به صورت داخل پوستي (چين پوستي بال) تزريق شد و ضخامت پوست بعد از 24 و 48 ساعت اندازه گيري شد. در روزهاي 8 و 22 1/0 ميلي ليتر محلول 25درصد گلبول قرمز گوسفند (SRBC) به صورت عضلاني تزريق شد و عيار پادتن IgG و IgM ضد SRBC از طريق آزمايش هماگلوتيناسيون در روزهاي 21، 28، 35 و 42 تعيين شد. نتايج نشان داد ضريب تبديل خوراك تيمار N3 (63/1) كمتر از شاهد (74/1) بود (05/0 >P). در روزهاي 28، 35 و 42، عيار پادتن IgG تيمار N3(به ترتيب 6، 8/3 و 53/2) بيشتر از شاهد (به ترتيب 33/4، 67/2 و 87/1) بود (05/0 >P). 24 ساعت بعد از تزريق فيتوهماگلوتينين، پاسخ هاي ايمني سلولي تيمار N3 (22/0) بيشتر از شاهد (04/0) بود (05/0 >P). نتايج كلي نشان داد مصرف 3 درصد پودر خشك علف چشمه در جيره جوجه هاي گوشتي به صورت مستمر باعث بهبود عملكرد و پاسخ هاي ايمني مي شود.

کليدواژگان: پاسخ هاي ايمني، جوجه گوشتي، علف چشمه، عملكرد