داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
دوشنبه ۲۵ فروردين ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۲۲
کد مطلب : 9186
 

تاثير تراكم پروتئين و مدت تغذيه جيره پيش آغازين بر عملكرد، رشد و نمو دستگاه گوارش، تركيبات بدن، خصوصيات لاشه و برخي از فراسنجه هاي خوني در جو
سهيل يوسفي، منصور رضائي ، زربخت انصاري پيرسرائي
 
تاثير تراكم پروتئين و مدت تغذيه جيره پيش آغازين بر عملكرد، رشد و نمو دستگاه گوارش، تركيبات بدن، خصوصيات لاشه و برخي از فراسنجه هاي خوني در جو
پژوهش حاضر به منظور بررسي تاثير افزودن سطوح مختلف پروتئين خام و مدت زمان تغذيه جيره پيش آغازين بر عملكرد، رشد دستگاه گوارش، برخي فراسنجه­هاي خوني، تركيبات بدن و خصوصيات لاشه جوجه­هاي گوشتي انجام شد. در اين پژوهش، از 276 قطعه جوجه يك روزه گوشتي سويه تجاري راس 308 در قالب طرح كاملاً تصادفي با 3 تيمار، 4 تكرار و 23 قطعه جوجه در هر تكرار استفاده شد. تيمارهاي آزمايشي شامل جيره پايه (يك) با پروتئين خام 84/20%، 10% پروتئين خام بيشتر (92/22%) نسبت به جيره يك (تيمار دو) كه به مدت پنج روز و 10% پروتئين خام بيشتر (92/22%) نسبت به جيره يك (تيمار سه) كه به مدت هفت روز تغذيه شده بودند. مقدار انرژي قابل متابوليسم جيره­هاي مختلف مشابه بود. نتايج نشان داد كه اختلاف معني­داري از نظر عملكرد و خصوصيات لاشه بين تيمارهاي مختلف وجود نداشت. همچنين اختلاف معني­داري از نظر وزن نسبي جگر، طحال و بورس بين تيمارهاي مختلف مشاهده نشد. از نظر غلظت گلوكز و HDL خون در 21 روزگي و غلظت تري گليسريد خون در 21 و 42 روزگي اختلاف معني­دار بين تيمارها مشاهده شد (05/0 P< ). به طوري كه در تيمارهاي دو و سه غلظت اين فراسنجه­ها نسبت به تيمار يك افزايش يافت. از نظر طول روده كوچك در سن 14 روزگي اختلاف معني­داري بين تيمارها مشاهده شد (05/0 P< ). به طوري كه در تيمار سه طول روده كوچك نسبت به ساير تيمارها افزايش معني­داري را نشان داد (05/0 P< ). از نظر درصد پروتئين و ماده خشك بدن در سن 42 روزگي اختلاف معني­داري بين تيمارها مشاهده گرديد (05/0 P< ). به طوري كه درصد پروتئين در تيمار سه نسبت به تيمارهاي يك و دو افزايش و درصد ماده خشك كاهش يافت. نتايج اين پژوهش نشان داد كه طول روده كوچك و غلظت HDL ، تري گليسيريد و گلوكز خون و هم­چنين درصد پروتئين بدن با افزايش سطح پروتئين خام در جيره پيش آغازين جوجه ­ هاي گوشتي افزايش يافت.

کليدواژگان: جيره پيش آغازين، جوجه گوشتي، عملكرد، خصوصيات لاشه