داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
چهارشنبه ۱ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۸:۵۲
کد مطلب : 10060
 

تاثير چاي ترش (Hibiscus sabdariffa) بر عملكرد جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با جيره آلوده به آفلاتوكسين
فرهاد محمدي ، فرزاد باقرزاده كاسماني ، كمال شجاعيان ، مهران مهري ، محمد امير كريمي ترشيزي
 
تاثير چاي ترش (Hibiscus sabdariffa) بر عملكرد جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با جيره آلوده به آفلاتوكسين
تاثير افزودن چاي ترش به جيره بر عملكرد و پاسخ ايمني جوجه هاي گوشتي تحت آفلاتوكسكوزيس با استفاده از 192 قطعه جوجه گوشتي يك­روزه جنس نر سويه راس 308 در قالب طرح كاملاً تصادفي با چهار تيمار، چهار تكرار و 12 جوجه در هر تكرار بررسي شد. تيمارها شامل 1 - جيره شاهد منفي (بدون افزودني)، 2 – جيره شاهد مثبت (5/2 ميلي­گرم آفلاتوكسين B1در كيلوگرم)، 3 - جيره حاوي چاي ترش (10 گرم چاي ترش در كيلوگرم) و 4 - جيره آلوده به آفلاتوكسين و حاوي چاي ترش (5/2 ميلي­گرم آفلاتوكسين B1+ 10 ­گرم در كيلوگرم چاي ترش در كيلوگرم) مي­باشند. اثر تيمارها بر مصرف خوراك معني­دار نبود. افزايش وزن جوجه ها در تيمار شاهد مثبت كمتر از جوجه­هاي مربوط به تيمارهاي ديگر بود (001/0P<). اين پرندگان ضريب تبديل بالاتري داشتند (001/0P<). ميزان پادتن توليد شده عليه­ ويروس نيوكاسل و گلبول قرمز گوسفندي در جوجه­هاي تغذيه شده با جيره كنترل مثبت و جيره حاوي چاي ترش به ترتيب پايين­تر و بالاتر از پرندگان گروه شاهد منفي بود (001/0P<). كمترين افزايش ضخامت پوست پس از چالش با دي­نيتروكلروبنزن در جوجه هاي دريافت­كننده جيره شاهد مثبت مشاهده شد (001/0P<). وزن نسبي بورس فابريسيوس در جوجه­هاي دريافت­كننده جيره كنترل مثبت و حاوي چاي ترش به­ترتيب كمتر و بيشتر از گروه­ شاهد منفي بود (001/0P<). براساس نتايج تحقيق حاضر، افزودن چاي ترش به جيره­هاي آلوده به آفلاتوكسين B1 در جوجه­هاي گوشتي، اثر سم آفلاتوكسين را بر پاسخ ايمني و عملكرد توليدي كاهش مي­دهد.

کليدواژگان: ايمني، جوجه گوشتي، چاي ترش، عملكرد، مسموميت با آفلاتوكسين