داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۵۹
کد مطلب : 11170
 

اثرات نانو ذرات آهن و زمان تغذیه بر کمیت و pH سینه جوجه های گوشتی
معصومه عباسی نژاد . علی اصغر ساکی
 
اثرات نانو ذرات آهن و زمان تغذیه بر کمیت و pH سینه جوجه های گوشتی
چکیده :
تعداد160قطعه جوجه گوشتی سوریه راس یه طور تصادفی به 4 گروه تقسیم شدند. گروه 1 و 2 تغذیه با جیره پایه بدون نانوذرات آهن به محض ورود به سالن پرورش و 18 ساعت بعد از آن، گروه 3 و 4 تغذیه با جیره حاوی 2../. گرم در کیلو گرم نانو ذرات آهن به محض ورود به سالن و 18 ساعت پس از آن .نتایج نشان داد که در هر دو دوره جیره حاوی نان و ذرات آهن نسبت به جیره پایه سبب افزایش معنی دار در درصد وزن سینه جوجه ها افزایش شده است.