داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۳۱
کد مطلب : 11036
 

اثر ايزوفلاون هاي سويا بر عملکرد رشد، فراسنجه هاي خوني و معدني شدن استخوان درشت ني جوجه هاي گوشتي
شيرعلي نژاد اکبر, شكوري ميرداريوش, خاتمي سيده اعظم
 
اثر ايزوفلاون هاي سويا بر عملکرد رشد، فراسنجه هاي خوني و معدني شدن استخوان درشت ني جوجه هاي گوشتي
چکیده:
اين تحقيق با هدف بررسي تاثير ايزوفلاون هاي سويا بر عملکرد رشد، فراسنجه هاي خوني، و محتوي کلسيم و فسفر استخوان درشت ني جوجه هاي گوشتي اجرا شد. تعداد 240 قطعه جوجه يک روزه سويه راس 308 در قالب طرحي کاملا تصادفي به چهار تيمار (شامل سطوح صفر (شاهد)، 25، 50، و 100 ميلي گرم در کيلوگرم ايزوفلاون) و سه تکرار (20 قطعه در هر تکرار) طي يک دوره 42 روزه اختصاص يافتند. استفاده از ايزوفلاون در همه سطوح، بدون تاثير معني دار بر مصرف خوراک، افزايش وزن و ضريب تبديل غذايي جوجه ها را در دوره پرورش بهبود بخشيد (P<0.05). مصرف سطوح 50 و 100 ميلي گرم ايزوفلاون در کيلوگرم جيره بدون تاثير بر درصد خاکستر استخوان درشت ني، موجب افزايش درصد کلسيم و فسفر اين استخوان شد (P<0.05). PH شيرابه گوارشي سنگدان و سکوم در اثر مصرف ايزوفلاون کاهش يافت (P<0.05). با افزودن ايزوفلاون به جيره غلظت کلسترول کل، تري گليسريد، کلسترول LDL، و VLDL سرم خون جوجه ها کاهش (P<0.05) ولي غلظت کلسترول HDL افزايش يافت (P<0.05). استفاده از 100 ميلي گرم ايزوفلاون موجب افزايش قيمت جيره مصرفي (P<0.05) و مصرف 50 ميلي گرم آن افزايش سود ناخالص را به ازاي هر قطعه جوجه موجب شد (P<0.05). با توجه به يافته هاي پژوهش حاضر، استفاده از سطح 50 ميلي گرم در کيلوگرم ايزوفلاون سويا در جيره جوجه هاي گوشتي توصيه مي شود.

كليد واژه: برآورد اقتصادي، جنيستئين، کلسترول سرم، کلسيم استخوان، pH شيرابه گوارشي