داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
شنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۵۵
کد مطلب : 11039
 

عملکرد، حساسيت به آسيت، و بازده اقتصادي در جوجه هاي گوشتي تحت تاثير برنامه خوراک دهي متناوب آردي - حبه
عموئيان خاوه عليرضا, كريمي ترشيزي محمدامير, شريعتمداري فريد
 
عملکرد، حساسيت به آسيت، و بازده اقتصادي در جوجه هاي گوشتي تحت تاثير برنامه خوراک دهي متناوب آردي - حبه
چکیده:
تاثير شش نوع برنامه خوراک دهي متناوب آردي - حبه بر عملکرد و حساسيت به آسيت با استفاده از 480 قطعه جوجه گوشتي در پنج تکرار و 16 پرنده در هر تکرار بررسي شد. تيمارها شامل 1. جيره آردي، 2. جيره آردي حرارت ديده، 3. جيره آردي در دوره هاي آغازي و رشد و در ادامه جيره حبه، 4. جيره آردي در دوره آغازي و در ادامه جيره حبه، 5. جيره حبه، و 6. جيره حبه آرد شده است. تغذيه جيره حبه در کل دوره پرورش، مصرف خوراک و وزن را افزايش داد و موجب بهبود ضريب تبديل شد، اما حساسيت به آسيت افزايش يافت (P<0.01). جيره هاي آردي در تمام دوره پرورش کمترين افزايش وزن و نامناسب ترين ضريب تبديل غذايي را ايجاد کردند (P<0.01). مصرف جيره حبه در دوره پاياني با مصرف حبه در کل دوره و يا دوره هاي رشد و پاياني، ضريب تبديل مشابه و مناسب تر از جيره هاي آردي داشت (P<0.01). مصرف جيره هاي آردي در چهار هفته ابتدايي يا در کل دوره، حساسيت به آسيت را به طور معني داري کاهش داد و با افزايش طول دوره تغذيه از جيره حبه اين شاخص افزايش داشت (P<0.01). در گروه هاي دريافت کننده جيره حبه کمترين هزينه خوراک براي توليد يک کيلوگرم وزن زنده و بالاترين سود ناخالص به دست آمد (P<0.05). به منظور استفاده از مزاياي جيره حبه و اجتناب از بروز تلفات زياد و کاهش حساسيت به آسيت تغذيه جيره آردي در دوره آغازي و استفاده از خوراک حبه در ادامه توصيه مي شود.

كليد واژه: آردي، جوجه گوشتي، حبه، سودآوري، شکل خوراک، عملکرد