داخلی     آرشيو مقاله     مرغ گوشتی
Share/Save/Bookmark
 
سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۸:۳۸
کد مطلب : 9427
 

مقايسه عملکرد جوجه هاي گوشتي با عملکرد ثبت شده در دفترچه هاي راهنماي آنها در شرايط آب و هوايي استان البرز
نویسندگان : منصوربهمني منصوره, مروج حسين, زاغري مجتبي, شيوازاد محمود, ممتازان راضيه, دهقان حسن رضا
 
مقايسه عملکرد جوجه هاي گوشتي با عملکرد ثبت شده در دفترچه هاي راهنماي آنها در شرايط آب و هوايي استان البرز
چکیده :
کشور ايران طبق آمار سازمان جهاني FAO ظرفيت توليد 820 مليون قطعه طيور تجاري در سال را دارد. براي تامين اين تعداد جوجه گوشتي آميخته هاي مختلفي پرورش داده مي شود که شرکت هاي توليد کننده آنها رکوردهايي را به عنوان ميزان عملکرد هر آميخته، در بولتن هاي منتشره ثبت مي نمايند. لذا اين آزمايش با هدف بررسي و مقايسه تطابق عملکرد آميخته هاي تجاري جوجه گوشتي (راس، آربراکرز، کاب، لوهمن و آرين) با عملکرد ذکر شده آنها، توسط شرکت هاي توليد کننده در دفترچه راهنمايشان و با استفاده از 400 قطعه جوجه گوشتي و در قالب طرح کاملا تصادفي، با پنج تيمار و چهار تکرار، طي يک دوره پرورشي 45 روزه انجام شد. طي دوره آزمايش، ميانگين وزن زنده، خوراک مصرفي و ضريب تبديل غذايي (در سنين 28، 42، 45 روزگي) اندازه گيري و محاسبه شدند. در سن 28 روزگي بيشترين تطابق (همساني) وزن زنده هر آميخته، با دفترچه راهنماي مربوطه، مربوط به آميخته آرين بود. در سن 42 و 45 روزگي نيز بيشترين همساني وزن زنده، با دفترچه هاي راهنما، مربوط به آميخته آرين بود. از نظر ميزان خوراک مصرفي، نيز در پايان دوره هاي 28، 42 و 45 روزگي بيشترين تطابق با دفترچه هاي راهنماي مربوطه، به ترتيب مربوط به آميخته هاي لوهمن، آرين و آربراکرز بود. هيچ يک از پنج آميخته، از نظر ضريب تبديل غذايي، با رکوردهاي ثبت شده خود در دفترچه هاي راهنمايشان، تفاوت معني داري نشان ندادند. اما از نظر همساني اين صفت با دفترچه هاي راهنما، در سنين 28، 42 و 45 روزگي به ترتيب آميخته هاي کاب، لوهمن و آرين داراي بيشترين تطابق با دفترچه هاي راهنمايشان بودند. شاخص کارايي توليد و لفات نيز در آميخته ها معني دار بود بطوريکه بالاترين مقدار شاخص کارايي توليد مربوط به آميخته لوهمن و بيشترين ميزان تلفات متعلق به آميخته آرين بود.