داخلی     آرشيو مقاله     مرغ گوشتی
Share/Save/Bookmark
 
جمعه ۲۹ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۲۶
کد مطلب : 11177
 

ارزیابی اثر پروبیوتیک، چای کامبوچا و چای سبز بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های نر گوشتی سویه راس
ابوالفضل قلی بیگی فرد ، بهنام صادقی رونیزی، محسن افشارمنش، مهدی مهرآبادی
 
ارزیابی اثر پروبیوتیک، چای کامبوچا و چای سبز بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های نر گوشتی سویه راس
مطالعه حاضر به منظور ارزیابی اثر پروبیوتیک، چای کامبوچا و چای سبز بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های نر گوشتی سویه راس در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار و 4 تکرار و 10 جوجه در هر تکرار به اجرا درآمد. جیره های آزمایشی شامل 1 جیره شاهد (فاقد هر گونه افزودنی) 2 جیره شاهد + 1 گرم در کیلوگرم پروبیوتیک گالیپرو، 3 جیره شاهد + 1/2 گرم محلول چای کامبوپا به ازاء هر گرم جیره و 4 جیره شاهد +10 گرم در کیلوگرم پودر برگ سبز چای بودند. لازم به ذکر است که به تمام گروه های آزمایشی به ازاء هر گرم جیره 1/2 گرم آب اضافه گردید. افزایش وزن، مصرف غذا، ضریب تبدیل غذایی، طول و وزن نسبی روده باریک، وزن نسبی اندام های داخلی، هزینه تغذیه ای هر واحد افزایش وزن و عامل کارایی عملکرد محاسبه گردید. نتایج نشان داد افزایش وزن، مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی بین گروه های آزمایشی تفاوت معنی داری نداشت. چربیم حوطه شکمی در جوجه های تغذیه شده با پروبیوتیک و چای سبز در مقایسه با گروه های شاهد و چای کامبوچا بطور نسبی در سطح پایین تری قرار داشت. استفاده از چای کامبوچا در این آزمایش هزینه تغذیه ای به ازاء هر کیلوگرم افزایش وزن بدن را در مقایسه با گروه های پروبیوتیک و چای سبز به طور معنی داری بهبود بخشید ( p کمتر از 0/05) در نهایت نتایج این مطالعه پیشنهاد کرد که استفاده از چای کامبوچا و پروبیوتیک می تواند غیر معنی داری بر عملکرد مصرف خوراک و فاکتور کارایی عملکر داشته باشد.