داخلی     آرشيو مقاله     مرغ گوشتی
Share/Save/Bookmark
 
چهارشنبه ۲۴ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۵۳
کد مطلب : 11013
 

تاثيرات تزريق داخل تخم مرغي هورمون تيروکسين و استفاده از مکمل آرژنين در جيره غذايي بر عملکرد و مقاومت جوجه هاي گوشتي به سرما
افسريان اميد, شهير محمدحسين, لطف الهيان هوشنگ, حسيني عبداله, موسوي ناصر, اخلاقي امير
 
تاثيرات تزريق داخل تخم مرغي هورمون تيروکسين و استفاده از مکمل آرژنين در جيره غذايي بر عملکرد و مقاومت جوجه هاي گوشتي به سرما
چکیده:
تاثير تزريق داخل تخم مرغي هورمون تيروکسين و استفاده از مکمل آرژنين در جيره غذايي بر عملکرد و مقاومت جوجه هاي گوشتي به سرما، در دو آزمايش بررسي شد. در آزمايش اول، 2400 عدد تخم مرغ بارور آرين به طور تصادفي بين چهار گروه آزمايشي، کنترل مثبت (فرو بردن سوزن به داخل تخم مرغ)، کنترل منفي (عدم تزريق)، تزريق آب مقطر، و تزريق هورمون تيروکسين تقسيم شد. در آزمايش دوم پس از خروج جوجه ها از تخم، 240 قطعه جوجه نر گوشتي از تيمارهاي کنترل مثبت و تزريق هورمون تيروکسين، انتخاب و در قالب طرح پايه کاملا تصادفي و به روش فاکتوريل 2×2 با دو سطح تزريق (عدم تزريق و تزريق 65 نانوگرم هورمون تيروکسين) و دو جيره (بدون مکمل آرژنين و افزودن 5 کيلوگرم آرژنين در تن خوراک) مطالعه شدند. براي القاي آسيت، تمام جوجه ها از 14 روزگي تا پايان دوره پرورش در دماي 15 درجه سانتي گراد قرار گرفتند. تزريق داخل تخم مرغي هورمون تيروکسين، تعداد جوجه درجه دو و وزن کيسه زرده را در مقايسه با گروه شاهد، به طور معني دار کاهش داد (P<0.05). تزريق هورمون تيروکسين و استفاده از آرژنين در جيره غذايي درصد تلفات ناشي از آسيت، درصد هماتوکريت، و تعداد گلبول قرمز را به طور معني داري کاهش داد (P<0.05). بر اساس نتايج تحقيق حاضر، تزريق داخل تخم مرغي هورمون تيروکسين و استفاده از آرژنين در جيره غذايي، عملکرد پرنده را به هنگام مواجهه با محيط هاي سرد بهبود مي بخشد.

كليد واژه: آرژنين، انکوباسيون، تزريق داخل تخم مرغي، جوجه درآوري، عملکرد