داخلی     آرشيو مقاله     مقالات
Share/Save/Bookmark
 
جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۵
کد مطلب : 11530
 

اثر افزودن خوراکی عصاره پوست انار و آنتی ‏اکسیدان تجاری بر عملکرد، گوارش پذیری مواد غذایی، فلور میکروبی و تیترآنتی ‏بادی جوجه‏ های گوشتی
محمد رضا رضوانی 1؛ شهرام رحیمی2 1بخش علوم دامی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران 2دانش آموخته تغذیه دام، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران
 
اثر افزودن خوراکی عصاره پوست انار و آنتی ‏اکسیدان تجاری بر عملکرد، گوارش پذیری مواد غذایی، فلور میکروبی و تیترآنتی ‏بادی جوجه‏ های گوشتی
چکیده
استفاده ازآنتی‏اکسیدان‏های تجاری در جیره‏ جوجه‏ های گوشتی دارای چربی به دلیل سرطان‏ زا بودن، تورم جگر و تغییر در فعالیت آنزیم‏ ها محدود شده است. جایگزین‌های گیاهی دارای خواص آنتی‏ اکسیدانی و ضدمیکروبی،با افزایش خوش خوراکی، بهبود عملکرد دستگاه گوارش و بهبود در سیستم ایمنی سبب بهبود عملکرد پرندگان شده‏ اند. هدف: بررسی اثر افزودن عصاره پوست انار به جیره‏ دارای روغن سویا بر عملکرد و تیتر آنتی‏ بادی جوجه‏ های گوشتی و مقایسه‏ عصاره پوست انار با آنتی ‏اکسیدان تجاری، هدف این آزمایش بود. روش‌کار: این پژوهش در قالب آزمایش فاکتوریل 2×2×2 با سه عامل عصاره پوست انار، آنتی ‏اکسیدان تجاری و روغن سویا بر پایه ‏ی طرح کاملاًً تصادفی انجام شد. سیصد و بیست قطعه جوجه گوشتی 11 روزه سویه راس 308 به طور تصادفی به هشت تیمار (دارای چهار تکرار و هر تکرار شامل ده پرنده).اختصاص داده شدند. داده ‏ها با رویه‏ GLM نرم افزار SAS واکاوی، و میانگین حداقل مربعات گروه‏ ها در سطح معنی‏ داری 5 ٪ مقایسه شدند. نتایج: روغن سویا سبب نا مطلوب شدن ضریب تبدیل خوراک در دوره‌ رشد و کل دوره شد و فلور میکروبی مضر دستگاه گوارش را افزایش داد. عصاره پوست انار موجب بهبود افزایش وزن روزانه و خوراک مصرفی در کل دوره شد ولی بر ضریب تبدیل خوراک اثری نداشت. عصاره پوست انار سبب بهبود گوارش پذیری مواد مغذی، فلور میکروبی مفید لاکتوباسیلوس و افزایش تیتر آنتی‏ بادی در 39 روزگی شد. آنتی‏ اکسیدان تجاری بر افزایش وزن روزانه، خوراک مصرفی روزانه، ضریب تبدیل خوراک و تیتر آنتی‏ بادی اثری نداشت و فلور میکروبی مفید دستگاه گوارش را کاهش داد. نتیجه‌گیری‌نهایی: به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد که عصاره پوست انار در جیره‌های با و بدون چربی می‏تواند با بهبود خوراک مصرفی روزانه، گوارش پذیری مواد غذایی، فلور میکروبی مفید و سیستم ایمنی، بدون اینکه تأثیر نامطلوبی بر ضریب تبدیل خوراک مصرفی داشته باشد، سبب افزایش وزن روزانه پرنده‌ها شود.