داخلی     آرشيو مقاله     مرغ گوشتی
Share/Save/Bookmark
 
چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۵۴
کد مطلب : 10740
 

اثر سطوح پودر ضايعات عناب بر صفات عملكردي، ليپيدهاي خوني و فعاليت آنزيم هاي كبدي جوجه هاي گوشتي
اكبر صبور قله زو، نظر افضلي، سيد محمد حسيني، سيد جواد حسيني واشان
 
اثر سطوح پودر ضايعات عناب بر صفات عملكردي، ليپيدهاي خوني و فعاليت آنزيم هاي كبدي جوجه هاي گوشتي
چکيده:
آزمايشي به منظور بررسي اثرات سطوح مختلف ضايعات ميوه عناب بر صفات عملكردي، اجزاء لاشه و برخي فراسنجه­هاي خوني جوجه هاي گوشتي انجام شد. 320 قطعه جوجه­ نر راس 308 در قالب طرح كاملا تصادفي با آرايش فاكتوريل2×4 شامل سطوح مولتي آنزيم ناتوزيم­پلاس (صفر و 2 گرم در كيلوگرم) و عناب (صفر، 25، 50 و 75 گرم در كيلوگرم) حاوي 8 تيمار و 4 تكرار به تعداد 10پرنده در هر تكرار توزيع شدند. جوجه ها تا 10 روزگي با جيره پايه تغذيه و در دوره 24-11 و 42-25 روزگي با جيره­هاي آزمايشي تغذيه شدند. در 42 روزگي، به­طور تصادفي دو قطعه جوجه از هر تكرار با وزني نزديك ميانگين وزن تكرار انتخاب و خون­گيري، كشتار، تفكيك لاشه و توزين شد. در اثرات اصلي ضايعات ­عناب در 24 روزگي، جوجه­هاي تغذيه شده با سطح 25 گرم در كيلوگرم ضايعات ­عناب به طور معني­داري وزن بدني و افزايش وزن بدني پائين­تري در مقايسه با شاهد نشان دادند (05/0>P). ساير فراسنجه هاي عملكردي مصرف خوراك و ضريب تبديل خوراك در 24 و 42 روزگي تحت تاثير اثرات متقابل عناب و آنزيم قرار نگرفتند (05/0P). در قسمت اثرات اصلي ضايعات عناب، وزن نسبي لوزالمعده و قلب در سطح 50 گرم در كيلوگرم عناب به طور معني­داري پائين­تر از سطح 25 گرم در كيلوگرم عناب بود (05/0>P). تجزيه آماري فراسنجه­هاي خوني نشان داد، در سطح 50 گرم در كيلوگرم اثرات اصلي ضايعات عناب، ميزان فعاليت آنزيم­هاي كبدي AST وALT به­طور معني­داري بالاتر از شاهد بود. غلظت كلسيم خون در تيمار 50 گرم در كيلوگرم عناب به طور معني­داري كمتر از تيمار 25 گرم در كيلوگرم عناب بود (05/0>P). آنزيم و عناب بر فراسنجه­هاي خوني HDL، LDL، تري­گليسريد، كلسيم و فسفر تاثير معني­داري نداشت (05/0

کليدواژگان:
ضايعات عناب، آنزيم، فراسنجه هاي خوني، عملكرد، جوجه گوشتي