داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
دوشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۱۴:۱۵
کد مطلب : 7696
 

تاثير مكمل آنزيمي در جيره هاي بر پايه گندم و تريتيكاله بر عملكرد و خصوصيات دستگاه گوارش جوجه هاي گوشتي
مير داريوش شكوري و حسن كرمانشاهي
 
تاثير مكمل آنزيمي در جيره هاي بر پايه گندم و تريتيكاله بر عملكرد و خصوصيات دستگاه گوارش جوجه هاي گوشتي
در اين بررسي آزمايشي به منظور بررسي اثر جيره هاي حاوي چهار غله ذرت، گندم قدس، گندم فلات و تريتيكاله با و بدون مكمل آنزيمي بر عملكرد توليدي، اقتصادي و اندازه دستگاه گوارش، با استفاده از 288 قطعه جوجه خروس گوشتي در قالب يك طرح كاملاً تصادفي به روش فاكتوريل 2×4 براي يك دوره 57 روزه اجرا شد. افزودن مكمل آنزيمي به جيره هاي حاوي گندم قدس و تريتيكاله باعث كاهش معني دار ضريب تبديل غذايي در جوجه ها شد. هم چنين وزن بدن جوجه هاي تغذيه شده با جيره حاوي گندم قدس افزايش يافت (P<0.05). بين شاخص هاي عملكرد توليدي و اقتصادي دو تيمار ذرت بدون مكمل آنزيمي و گندم قدس حاوي مكمل آنزيمي هيچ گونه اختلاف معني داري مشاهده نشد. افزودن مكمل آنزيمي باعث كاهش معني دار وزن نسبي ايلئوم جوجه ها گرديد. سنگدان و پيش معده جوجه هاي تغذيه شده با گندم فلات و تريتيكاله بزرگ تر از بقيه جوجه ها بود. نتايج حاصل از اين آزمايش نشان دهنده تاثير مثبت مكمل آنزيمي بر عملكرد توليدي جوجه هاي تغذيه شده با تريتيكاله و مخصوصاً گندم قدس مي باشد.


کليدواژگان: جوجه گوشتي، آنزيم، گندم، تريتيكاله، عملكرد، تجزيه لاشه