داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
چهارشنبه ۲ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۰۳
کد مطلب : 8943
 

تاثير اندازه و سطوح مختلف كلينوپتيلوليت در جيره بر فعاليت آنزيم هاي گوارشي، خصوصيات استخوان درشت ني و لاشه جوجه هاي گوشتي
بهمن پريزاديان كاوان ، محمود شمس شرق، سعيد حسني، يوسف مصطفي لو
 
تاثير اندازه و سطوح مختلف كلينوپتيلوليت در جيره بر فعاليت آنزيم هاي گوارشي، خصوصيات استخوان درشت ني و لاشه جوجه هاي گوشتي
به منظور تعيين اثرات اندازه ها و سطوح مختلف كلينوپتيلوليت بر فعاليت آنزيم هاي گوارشي، خصوصيات استخوان درشت ني و لاشه جوجه هاي گوشتي، آزمايشي با 448 قطعه جوجه خروس گوشتي سويه راس 308 در قالب طرح كاملاً تصادفي انجام شد. كلينوپتيلوليت در دو سطح (5/1 و 3 درصد) و سه اندازه فيزيكي (كوچكتر از 250 ميكرومتر، 4/0 تا 8/0 ميلي متر و 1 تا 2 ميلي متر) مورد استفاده قرار گرفت. نتايج اين مطالعه نشان داد كه استفاده از كلينوپتيلوليت منجر به بهبود شاخص هاي رشد جوجه هاي گوشتي مي شود. جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با 5/1 درصد كلينوپتيلوليت با اندازه فيزيكي 4/0 تا 8/0 ميلي متر، افزايش وزن بيشتر و ضريب تبديل غذايي كمتري در دوره هاي رشد (22 تا 42 روزگي) و كل دوره پرورش (7 تا 42 روزگي) در مقايسه با گروه شاهد داشتند (01/0>P). استفاده از كلينوپتيلوليت در اندازه فيزيكي 4/0 تا 8/0 ميلي متر و سطح 5/1 درصد سبب بهبود معني دار نسبت راندمان پروتئين در مقايسه با شاهد شد (01/0>P). جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با كلينوپتيلوليت (5/1 درصد با اندازه فيزيكي 4/0 تا 8/0 ميلي متر) بالاترين سطح فعاليت آنزيم هاي گوارشي ليپاز، تريپسين و كيموتريپسين و گروه شاهد كمترين سطح فعاليت آنزيم هاي گوارشي را نشان دادند (01/0>P). كمترين درصد خاكستر درشت ني در سن 42 روزگي در گروه شاهد و بيشترين درصد خاكستر در تيمار داراي 5/1 درصد كلينوپتيلوليت با اندازه فيزيكي 4/0 تا 8/0 ميلي متر مشاهده شد (05/0>P). جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با كلينوپتيلوليت (5/1 درصد با اندازه فيزيكي 4/0 تا 8/0 ميلي متر) درصد لاشه قابل طبخ، سينه و سنگدان بيشتري در سن 42 روزگي در مقايسه با شاهد داشتند. اثر تيمارهاي مختلف بر درصد كبد، ران ها و چربي محوطه بطني جوجه هاي گوشتي در سن 42 روزگي معني دار نبود (05/0

کليدواژگان: جوجه گوشتي، كلينوپتيلوليت، عملكرد، اندازه فيزيكي، آنزيم هاي گوارشي