داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
شنبه ۷ ارديبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۰۸:۳۶
کد مطلب : 7908
 

بررسي طول دوره تغذيه با جيره هاي پيش دان و پس دان بر عملكرد رشد ، خصوصيات لاشه و بستر جوجه هاي گوشتي ماده
فريبرز خواجعلي
 
بررسي طول دوره تغذيه با جيره هاي پيش دان و پس دان بر عملكرد رشد ، خصوصيات لاشه و بستر جوجه هاي گوشتي ماده
اين آزمايش به منظور تعيين آثار طول دوره تغذيه با جيره هاي پيش دان و پس دان بر پاسخ رشد و خصوصيات لاشه و بستر جوجه هاي گوشتي ماده انجام گرفت. طول مدت تغذيه با جيره پيش دان 14 يا 21 روز و طول مدت تغذيه با جيره پس دان از 35 تا 49 يا 42 تا 49 روزگي در نظر گرفته شد. طبق نتايج اين آزمايش، کاهش طول دوره تغذيه با جيره پيش دان باعث کاهش اضافه وزن (P<0.0071) و نامناسب تر شدن ضريب تبديل خوراک (P<0.0002) تا سن 21 روزگي شد. کاستن از طول مدت تغذيه با جيره پيش دان، وزن بدن را در 21 روزگي کاهش داد (P<0.0071) ولي بر وزن بدن در 42 و 49 روزگي تاثيري نداشت. افزايش طول مدت تغذيه با جيره پس دان موجب افت اضافه وزن (P<0.0076) و ضريب تبديل خوراک (P<0.0001) تا سن 42 روزگي شد ولي تاثير معني داري بر اين مشاهدات تا سن 49 روزگي نداشت. اين امر نشان مي دهد که رشد جبراني در فاصله 42 تا 49 روزگي صورت گرفته است. تيمارهاي به کار رفته در آزمايش، تاثير معني داري بر خصوصيات لاشه جوجه هاي گوشتي نداشتند. کاهش طول مدت تغذيه با جيره پيش دان و افزايش طول مدت تغذيه با جيره پس دان، ميزان رطوبت، نيتروژن و pH بستر را به طور معني داري کاهش داد.


کليدواژگان: جوجه گوشتي ، پيش دان ، پس دان ، عملكرد ، بستر