داخلی     آرشيو مقاله     مرغ گوشتی
Share/Save/Bookmark
 
يکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۳۵
کد مطلب : 9054
 

تاثير استفاده مجدد از بستر و فرآوري آن بر عملكرد جوجه هاي گوشتي و كيفيت بستر
مصطفي لطفي، فريد شريعتمداري، محمد امير كريمي ترشيزي
 
تاثير استفاده مجدد از بستر و فرآوري آن بر عملكرد جوجه هاي گوشتي و كيفيت بستر
به منظور ارزيابي اثر استفاده مجدد از بستر و فرآوري آن با افزودني-ها بر عملكرد جوجه هاي گوشتي و ميزان وقوع و شدت جراحات لاشه جوجه هاي گوشتي آميخته راس 308، آزمايشي با 576 پرنده به صورت آزمايش فاكتوريل شامل 2 نوع بستر (تازه و مجدد) و 3 نوع افزودني (بدون افزودني، زئوليت و سولفات آلومنيوم) در 4 تكرار و 24 جوجه در هر پن (200 × 100 سانتي متر) در هر تكرار اجرا شد. جيره هاي غذايي به صورت آزاد در 42 روز دوره پرورش در اختيار جوجه ها قرار گرفت. افزايش وزن، خوراك مصرفي، ضريب تبديل خوراك و تلفات در پايان دوره تحت تاثير بستر قرار نگرفت. افزودني هاي بستر موجب بهبود عملكرد جوجه هاي گوشتي در 0 تا 35 روزگي دوره پرورش گرديد. با اين حال در پايان دوره پرورش تفاوتي مشاهده نشد. درصد شيوع سوختگي زخم هاي سينه و كف پا و همچنين درصد شيوع سوختگي مفصل خرگوشي تحت تاثير نوع بستر و افزودني هاي بكارگرفته شده قرارنگرفت. نوع بستر و افزودني ها تاثيري بر شاخص هاي ايمني شامل وزن بورس، طحال و عيار پادتن عليه گلبول قرمز گوسفند (SRBC) نداشته است. نتايج اين آزمايش نشان داد هر چند مي توان از بستر استفاده شده مجددا استفاده نمود ولي بهتر است آن را با روش هاي مختلف فرآوري كرد.

کليدواژگان: استفاده مجدد از بستر; جوجه هاي گوشتي; عملكرد; عمل آوري مواد بستري