داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
دوشنبه ۹ شهريور ۱۳۹۴ ساعت ۲۲:۰۸
کد مطلب : 10018
 

استفاده از دانه كامل گندم و آرد شده همراه با آنزيم در تغذيه جوجه هاي گوشتي
محمود شمس شرق، بهروز دستار ، سعيد حسني
 
استفاده از دانه كامل گندم و آرد شده همراه با آنزيم در تغذيه جوجه هاي گوشتي
اين آزمايش به منظور بررسي استفاده از دانه كامل گندم و آرد شده همراه با آنزيم تجاري اندوفيد w بر عملكرد جوجه هاي گوشتي به مدت 42 روز انجام گرفت. در اين آزمايش از 225 قطعه جوجه گوشتي سويه تجاري راس 308 استفاده شد. داده هاي مربوط به عملكرد (افزايش وزن، خوراك مصرفي و ضريب تبديل خوراك) در قالب طرح كاملاَ تصادفي و داده هاي مربوط به اجزاي لاشه و فراسنجه هاي خوني به صورت آزمايش فاكتوريل 3 2 در قالب يك طرح كاملاَ تصادفي تجزيه واريانس شدند. فاكتور اول اثر جنس بود و فاكتور دوم سطوح مختلف دانه كامل گندم، شامل تيمار يك يا شاهد (21-7 روزگي و 42-22 روزگي به ترتيب 25 و 50 درصد از تركيب جيره را گندم آرد شده تشكيل داده بود)، تيمار دو (21-7 روزگي و 42-21 روزگي به ترتيب 5 و 10 درصد از گندم جيـره به صورت دانـه كامل بود) و تيمـار سه (21-7 روزگي و 42-21 روزگي به ترتيب 10 و 20 درصد از گندم جيره به صورت دانه كامل بود) بود. به هر تيمار 5 تكرار 15 قطعه جوجه اي اختصاص داده شد. كل دوره آزمايش به دو دوره آغازين (21-7 روزگي) و رشد (42-22 روزگي) تقسيم شد. از نظر عملكرد جوجه ها اختلاف معني داري بين تيمارها مشاهده نشد هر چند ميزان خوراك مصرفي در تيمار حاوي بيشترين سطح دانه كامل گندم نسبت به تيمار شاهد كاهش يافت (05/0P>). در خصوص اجزاي لاشه بين تيمارها اختلاف معني داري وجود نداشت (05/0P>). ميزان گلوكز پلاسما در تيمارهاي مختلف تفاوت معني داري داشت (05/0>P) به طوري كه بيشترين و كمترين ميزان گلوكز متعلق به تيمار يك و سه بود. از نظر ديگر پارامترهاي خوني اندازه گيري شده (كلسترول، تري گليسريد و HDL) اختلاف معني داري بين تيمارها مشاهده نشد. اثر متقابل جنس و سطح جايگزيني دانه كامل با گندم آسياب شده در مورد صفات لاشه و فراسنجه هاي خوني از نظر آماري معني دار نبود (05/0P>). به طوركلي نتايج حاصل از بررسي در كل دوره نشان مي دهد كه استفاده از دانه كامل گندم تا سطح 20 درصد گندم به همراه آنزيم در جيره جوجه هاي گوشتي تاثير منفي بر افزايش وزن، ضريب تبديل غذايي و خصوصيات لاشه نداشت.

کليدواژگان: جوجه هاي گوشتي، دانه كامل گندم، آنزيم، عملكرد، فراسنجه هاي خوني