داخلی     آرشيو مقاله     مرغ گوشتی
Share/Save/Bookmark
 
پنجشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۲۸
کد مطلب : 9859
 

تاثير چهار شدت متفاوت تنش صوتي در دوره آغازين و اثر آن بر عملكرد و بعضي از فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي
يحيي ابراهيم نژاد ، عيسي كفيلي فرد
 
تاثير چهار شدت متفاوت تنش صوتي در دوره آغازين و اثر آن بر عملكرد و بعضي از فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي
اين آزمايش به منظور بررسي اثر چهار شدت متفاوت تنش صوتي بر عملكرد (افزايش وزن بدن، مصرف خوراك و ضريب تبديل خوراك) و بعضي از فراسنجه هاي خوني (تعداد گلبول هاي سفيد خون، نسبت هتروفيل به لمفوسيت و غلظت كورتيكواسترون پلاسما) در جوجه هاي گوشتي در قالب طرح كاملاً تصادفي با پنج تيمار آزمايشي شامل گروه شاهد و گروه هاي تنش صوتي با شدت 10، 20، 40 و 80 دسي بل انجام شد. به هر تيمار آزمايشي چهار تكرار با 16 جوجه از سويه راس- 308 (به نسبت مساوي نر و ماده) تخصيص يافت. جوجه هاي گوشتي از 3 تا 21 روزگي تحت استرس صوتي قرار گرفتند. جوجه ها در كل دوره آزمايش دسترسي آزاد به آب و خوراك داشتند. جوجه ها تا سن 21 روزگي با جيره ي آغازين و از 22 تا 42 روزگي با جيره ي رشد بر طبق توصيه هاي مواد مغذي (1994) NRC تغذيه شدند. معيارهاي مورد اندازه گيري شامل افزايش وزن بدن، مصرف خوراك، ضريب تبديل خوراك، تعداد گلبول هاي سفيد خون، نسبت هتروفيل به لنفوسيت و غلظت كورتيكواسترون پلاسما بودند. نتايج نشان دادند كه جوجه هاي گروه تحت تنش صوتي با شدت 80 دسي بل، افزايش وزن بدن و مصرف خوراك كمتر و ضريب تبديل خوراك بيشتري نسبت به ساير گروه ها داشتند (05/ 0>P). تفاوت معني داري در مقدار افزايش وزن بدن، مصرف خوراك و ضريب تبديل خوراك بين گروه شاهد و گروه هاي تحت تنش صوتي با شدت هاي 10، 20 و40 دسي بل وجود نداشت. غلظت كورتيكواسترون پلاسما و شاخص نسبت هتروفيل به لمفوسيت در 21 روزگي در جوجه هاي گروه تحت تنش صوتي با شدت 80 دسي بل نسبت به ساير گروه ها افزايش يافت (05/ 0>P). يافته هاي به دست آمده از آزمايش نشان داد كه شدت تنش صوتي80 دسي بل در زمان اعمال تنش مي تواند عملكرد و فراسنجه هاي خوني در جوجه هاي گوشتي را تحت تاثير قرار دهد.

کليدواژگان: تنش صوتي، جوجه هاي گوشتي، عملكرد، فراسنجه هاي خوني