داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۵۵
کد مطلب : 9076
 

بررسي اثر جيره هاي حاوي نعناع، پروبيوتيك يا پريبيوتيك بر عملكرد و برخي فراسنجه هاي بيوشيميايي خون جوجه هاي گوشتي
امين دوستي، كامران طاهر پور، جواد نصر ، حسينعلي قاسمي
 
بررسي اثر جيره هاي حاوي نعناع، پروبيوتيك يا پريبيوتيك بر عملكرد و برخي فراسنجه هاي بيوشيميايي خون جوجه هاي گوشتي
اين مطالعه به منظور بررسي مقايس هاي اثرات پريبيوتيك، پروبيوتيك و سطوح مختلف نعناع، بر عملكرد و برخي فراسنجههاي بيوشيميايي خون جوجه هاي گوشتي انجام شد. 196 جوجه خروس گوشتي يكروزه (راس 308) به طور تصادفي به 6 تيمار با 4 تكرار (هر تكرار شامل 8 قطعه جوجه) در قالب طرح كاملاً تصادفي تخصيص داده شدند. جيره هاي آزمايشي شامل جيره پايه بدون هيچ افزودني (جيره شاهد)، و جيره پايه حاوي پريبيوتيك (فرماكتو)، پروبيوتيك (پروتكسين)، يا سطوح مختلف نعناع (10، 15 و 25 گرم در كيلوگرم جيره) بود. نتايج آزمايش نشان داد كه جيره هاي حاوي سطوح مختلف نعناع باعث كاهش خوراك مصرفي جوجه ها در كل دوره پرورش شدند (05/0>P). در دوره پاياني، جوجه هاي تغذيه شده با سطوح مختلف نعناع بيشترين وزن بدن و سطوح 15 و 25 گرم در كيلوگرم مناسبترين ضريب تبديل را داشتند (05/0>P). جيره هاي آزمايشي بر غلظت گلوكز، پروتئين كل و كلسترول HDL پلاسما جوجه ها اثر معنيداري نداشتند (05/P). نتايج اين آزمايش پيشنهاد مي كند كه افزودن سطوح مختلف نعناع به جيره مي تواند سبب بهبود عملكرد رشد و سلامتي پرنده گردد و با توجه به ملاحضات اقتصادي، سطح 15 گرم نعناع مي تواند بعنوان يك جايگزين براي آنتي بيوتيكهاي محرك رشد در توليدات طيور گوشتي بحساب آيد.

کليدواژگان: جوجه هاي گوشتي، عملكرد، نعناع، پروبيوتيك، پريبيوتيك، فراسنجه هاي بيوشيميايي خون