موسسه اطلاعات مرغداری 7 ارديبهشت 1392 ساعت 8:36 http://infopoultry.net/vdcf.xdeiw6d1cgiaw.html -------------------------------------------------- عنوان : بررسي طول دوره تغذيه با جيره هاي پيش دان و پس دان بر عملكرد رشد ، خصوصيات لاشه و بستر جوجه هاي گوشتي ماده -------------------------------------------------- فريبرز خواجعلي متن : اين آزمايش به منظور تعيين آثار طول دوره تغذيه با جيره هاي پيش دان و پس دان بر پاسخ رشد و خصوصيات لاشه و بستر جوجه هاي گوشتي ماده انجام گرفت. طول مدت تغذيه با جيره پيش دان 14 يا 21 روز و طول مدت تغذيه با جيره پس دان از 35 تا 49 يا 42 تا 49 روزگي در نظر گرفته شد. طبق نتايج اين آزمايش، کاهش طول دوره تغذيه با جيره پيش دان باعث کاهش اضافه وزن (P