داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
سه شنبه ۳۱ تير ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۳۷
کد مطلب : 9346
 

مقايسه اثر چهار نوع آنزيم مختلف تجارتي بر عملكرد و برخي از خصوصيات دستگاه گوارش جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با جيره برپايه جو
حسن شيرزادي، حسين مروج، محمود شيوا زاد
 
مقايسه اثر چهار نوع آنزيم مختلف تجارتي بر عملكرد و برخي از خصوصيات دستگاه گوارش جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با جيره برپايه جو
در اين تحقيق تاثير تغذيه جيره هاي حاوي 60 درصد جو به همراه چهار نوع آنزيم تجارتي داراي فعاليت زايلاناز و بتاگلوكاناز بر عملكرد و برخي از خصوصيات دستگاه گوارش جوجه هاي گوشتي مورد بررسي قرار گرفت. جيره هاي حاوي آنزيم با جيره هاي حاوي جو و يا ذرت بدون آنزيم مقايسه شدند. در كل تعداد 234 جوجه گوشتي نر يك روزه (سويه راس308) به 6 تيمار، 3 تكرار و 13 جوجه به ازاي هر واحد آزمايشي اختصاص داده شد. همه داده ها در قالب طرح بلوك كاملاً تصادفي آناليز شدند. همه آنزيم هاي اضافه شده به جيره بر پايه جو ميانگين خوراك مصرفي روزانه پرنده ها در دوره رشد را بطور معني داري (05/0P?) افزايش دادند، اما در كل دوره تنها آنزيم C تاثير معني داري (05/0P?) روي اين صفت داشت. افزودن تمامي آنزيم ها به جيره بر پايه جو افزايش وزن روزانه و ضريب تبديل غذايي جوجه ها را در دوره هاي آغازين، رشد و كل دوره به طور معني داري (05/0P?) نسبت به تغذيه جيره جو بدون آنزيم بهبود بخشيد، اما در دوره پاياني آنزيم تاثير معني داري (05/0P?) روي اين صفات نداشت. همچنين از لحاظ صفات مذكور بين همه آنزيم ها در هيچيك از دوره هاي پرورش تفاوت معني داري (05/0P?) مشاهده نشد. در 42 روزگي وزن نسبي پانكراس تنها به وسيله آنزيم ها A، C و D به طور معني داري (05/0P?) كاهش يافت، اما وزن نسبي كبد و سنگدان بوسيله افزودن آنزيم به طور معني داري (05/0P?) تحت تاثير قرار نگرفت. با اين وجود تقريباً همه آنزيم ها وزن و طول نسبي بخش هاي مختلف روده را به طور معني داري (05/0P?) كاهش دادند. نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد كه افزودن هر چهار آنزيم مختلف با غلبه بر اثرات ضد تغذيه اي پلي ساكاريدهاي غير نشاسته اي بر عملكرد جوجه ها موثر مي باشد.

کليدواژگان: جو،جوجه گوشتي،دستگاه گوارش،عملكرد،زايلاناز،بتاگلوكاناز