موسسه اطلاعات مرغداری 10 مهر 1395 ساعت 17:31 http://infopoultry.net/vdcaiwn6.49n6e15kk4.html -------------------------------------------------- عنوان : اثر ايزوفلاون هاي سويا بر عملکرد رشد، فراسنجه هاي خوني و معدني شدن استخوان درشت ني جوجه هاي گوشتي -------------------------------------------------- شيرعلي نژاد اکبر, شكوري ميرداريوش, خاتمي سيده اعظم متن : چکیده: اين تحقيق با هدف بررسي تاثير ايزوفلاون هاي سويا بر عملکرد رشد، فراسنجه هاي خوني، و محتوي کلسيم و فسفر استخوان درشت ني جوجه هاي گوشتي اجرا شد. تعداد 240 قطعه جوجه يک روزه سويه راس 308 در قالب طرحي کاملا تصادفي به چهار تيمار (شامل سطوح صفر (شاهد)، 25، 50، و 100 ميلي گرم در کيلوگرم ايزوفلاون) و سه تکرار (20 قطعه در هر تکرار) طي يک دوره 42 روزه اختصاص يافتند. استفاده از ايزوفلاون در همه سطوح، بدون تاثير معني دار بر مصرف خوراک، افزايش وزن و ضريب تبديل غذايي جوجه ها را در دوره پرورش بهبود بخشيد (P