موسسه اطلاعات مرغداری 13 دی 1395 ساعت 8:59 http://infopoultry.net/vdcjyvev.uqevazsffu.html -------------------------------------------------- عنوان : اثرات نانو ذرات آهن و زمان تغذیه بر کمیت و pH سینه جوجه های گوشتی -------------------------------------------------- معصومه عباسی نژاد . علی اصغر ساکی متن : چکیده :تعداد160قطعه جوجه گوشتی سوریه راس یه طور تصادفی به 4 گروه تقسیم شدند. گروه 1 و 2 تغذیه با جیره پایه بدون نانوذرات آهن به محض ورود به سالن پرورش و 18 ساعت بعد از آن، گروه 3 و 4 تغذیه با جیره حاوی 2../. گرم در کیلو گرم نانو ذرات آهن به محض ورود به سالن و 18 ساعت پس از آن .نتایج نشان داد که در هر دو دوره جیره حاوی نان و ذرات آهن نسبت به جیره پایه سبب افزایش معنی دار در درصد وزن سینه جوجه ها افزایش شده است.