Share/Save/Bookmark
 
شنبه ۱۷ فروردين ۱۳۹۲ ساعت ۱۴:۴۶
کد مطلب : 7818
 

شجره شناسی ویروس آنفلوانزای پرندگان ‌H9N2 جدا شده از گله‌های گوشتی ایران براساس ژن پلی مراز ‌
آرش قلیان چی لنگرودی ، وحید كریمی ، مسعود هاشم زاده ، امید مددگار ، بهار نیری فسایی ، آزاده شجاعی استبرق
 
شجره شناسی ویروس آنفلوانزای پرندگان ‌H9N2 جدا شده از گله‌های گوشتی ایران براساس ژن پلی مراز ‌
زمینه مطالعه :‌ ‌آنفلوانزای پرندگان ‌H9N2 برای اولین بار از بوقلمون در سال 1966 در ایالات متحده جدا و سپس در اروپا و آسیا انزئوتیك گردید. این ویروس برای اولین بار در ایران در سال 1377 در جوجه‌های گوشتی استان قزوین جدا سازی گردید و هم اكنون در كشور اندمیك است. پروتئین پلی مراز ‌1PB یكی از پروتئین‌های این ویروس است كه نقش مهمی در حدت و تعیین محدوده میزبان ایفا می‌كند. هدف:‌ ‌هدف از این مطالعه بررسی شجره شناسی براساس ژن پلی مراز PB1 ویروس آنفلوانزای‌ H9N2 جدا شده از گله‌های گوشتی در ایران طی سال‌های 1377 تا 1390 بود. روش‌كار: در این مطالعه قطعه‌ای از ژن ‌PB1 چهار جدایه ‌H9N2 جدا شده از گله‌های گوشتی طی سالهای 1377 تا 1390 تكثیر و توالی یابی گردید. سپس نتایج حاصله با سایر جدایه‌های اخذ شده از بانك ژن مورد تجزیه و تحلیل و مطالعات شجره شناسی قرار گرفت. نتایج: بر اساس مطالعات شجره شناسی،‏ جدایه‌های ‌H9N2 در ایران دو گروه جداگانه تشكیل دادند و گروه ویروس‌های حاضر در كشور در گروه جدید خاورمیانه و هند قرار گرفتند. بر اساس توالی اسید آمینه،‏ تغییراتی در سطح آنها مشابه جدایه‌های عادت یافته به موش و انسان مشاهده شد كه این نگرانی را از افزایش تمایل جدایه‌های كشور به میزبان پستاندار بر می‌انگیزد. نتیجه گیری‌نهایی: نتایج این مطالعه نشان می‌دهد كه ژن ‌PB1 ویروسی آنفلونزای پرندگان H9N2 در طی چرخش ویروسی در سال‌های متمادی در كشور ثابت باقی نمانده است. 

کلیدواژه‌ها : ایران ، پلی مراز 1 ، آنفلوانزای پرندگان ، مطالعه شجره شناسی ، ‌H9N2