Share/Save/Bookmark
 
دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۰۴
کد مطلب : 11171
 

اثر پری بیوتیک تکنو موس بر عملکرد سیستم ایمنی جوجه های گوشتی در شرایط محدودیت خوراک
علی مداحیان . سمیه دوست محمدی
 
اثر پری بیوتیک تکنو موس بر عملکرد سیستم ایمنی جوجه های گوشتی در شرایط محدودیت خوراک
چکیده :
به منظور بررسی اثر استفاده از پری بیوتیک بر فراسنجه های ایمنی جوجه های گوشتی در شرایط محدودیت خوراک 240 قطعه جوجه گوشتی نر یکروزه در قالب یک طرح کاملاً تصادفی به 4 تیمار و 6 تکرار شامل تیمارهای شاهد، محدودیت خوراک، پری بیوتیک و محدودیت به طور توام تقسیم شدند. تیتر آنتی بادی بر علیه واکسن نیوکاسل و گلبول قرمز گوسفندی (SRBC) و افزایش ضخامت پرده پا با تزریق فایتوهماگلوتنین در دو نوبت اندازه گیری شد. نتایج نشان داد تیتر آنتی بادی بر علیه واکسن نیوکاسل بین تیمارها تفاوت معنی داری نداشت (5./.<P). تیتر SRBC در نوبت اول در تیمار پری بیوتیک و محدودیت بیشتر از شاهد بود (5./.>P) و حساسیت به تزریق فایتوهمگلوتنین در تیمارهای دریافت کننده محدودیت خوراک به طور معنی داری کمتر از تمارهای دیگر بود (5./.>P).