اثر پری بیوتیک تکنو موس بر عملکرد سیستم ایمنی جوجه های گوشتی در شرایط محدودیت خوراک

13 دی 1395 ساعت 9:04

علی مداحیان . سمیه دوست محمدی


چکیده :
به منظور بررسی اثر استفاده از پری بیوتیک بر فراسنجه های ایمنی جوجه های گوشتی در شرایط محدودیت خوراک 240 قطعه جوجه گوشتی نر یکروزه در قالب یک طرح کاملاً تصادفی به 4 تیمار و 6 تکرار شامل تیمارهای شاهد، محدودیت خوراک، پری بیوتیک و محدودیت به طور توام تقسیم شدند. تیتر آنتی بادی بر علیه واکسن نیوکاسل و گلبول قرمز گوسفندی (SRBC) و افزایش ضخامت پرده پا با تزریق فایتوهماگلوتنین در دو نوبت اندازه گیری شد. نتایج نشان داد تیتر آنتی بادی بر علیه واکسن نیوکاسل بین تیمارها تفاوت معنی داری نداشت (5./.<P). تیتر SRBC در نوبت اول در تیمار پری بیوتیک و محدودیت بیشتر از شاهد بود (5./.>P) و حساسیت به تزریق فایتوهمگلوتنین در تیمارهای دریافت کننده محدودیت خوراک به طور معنی داری کمتر از تمارهای دیگر بود (5./.>P).


کد مطلب: 11171

آدرس مطلب: http://infopoultry.net/vdca66n6.49n6015kk4.html

موسسه اطلاعات مرغداری
  http://infopoultry.net