داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۲۰:۰۹
کد مطلب : 10092
 

تاثير افزودن پودر گياه خرفه (Portulaca oleracea L.) به جيره بر عملكرد، پاسخ ايمني و برخي صفات خوني جوجه هاي گوشتي
حسن صفري ، اردشير محيط ، مازيار محيطي اصلي
 
تاثير افزودن پودر گياه خرفه (Portulaca oleracea L.) به جيره بر عملكرد، پاسخ ايمني و برخي صفات خوني جوجه هاي گوشتي
تاثير افزودن پودر گياه خرفه به جيره، بر عملكرد، پاسخ ايمني، و برخي صفات خوني با استفاده از 160 قطعه جوجه گوشتي يك روزه سويه راس 308 در قالب طرح كاملاً تصادفي با چهار تيمار (جيره هايي حاوي سطوح صفر (شاهد)، 5/2، 5، و 5/7 درصد پودر گياه خرفه در جيره)، چهار تكرار و 10 قطعه جوجه در هر تكرار بررسي شد. در دوره 42-22روزگي و كل دوره پرورش، افزايش وزن و مصرف خوراك پرندگاني كه در جيره خود خرفه دريافت كردند، بالاتر از پرندگان شاهد بود (05/0P<). پرندگاني كه با جيره هاي حاوي 5 و 5/7درصد پودر گياه خرفه تغذيه شدند، ضريب تبديل بهتري از پرندگان شاهد داشتند (05/0P<). كمترين مقدار كلسترول و تري گليسريد خون به ترتيب در پرندگان تغذيه شده با جيره حاوي 5 و 5/7 درصد پودر گياه خرفه مشاهده شد (05/0P<). پاسخ ايمني سلولي به فيتوهموگلوتيناسيون (PHA-P) و تيتر نيوكاسل تحت تاثير تيمارهاي آزمايشي قرار نگرفتند. عيار آنتي بادي كل عليه سلول هاي قرمز خون گوسفندي (SRBC)، IgG، و IgM در 35روزگي در پرندگان تغذيه شده با جيره هاي حاوي 5 درصد پودر گياه خرفه به طور معني داري بيشتر از پرندگان تغذيه شده با جيره شاهد بود (05/0P<). نتايج تحقيق حاضر نشان داد افزودن پودر گياه خرفه به جيره جوجه هاي گوشتي در سطح 5درصد علاوه بر بهبود صفات عملكردي به كاهش كلسترول و تري گليسريد خون و بهبود پاسخ ايمني هومورال مي انجامد.

کليدواژگان: پاسخ ايمني، جوجه گوشتي، خرفه، عملكرد، متابوليت هاي خوني