موسسه اطلاعات مرغداری 13 مهر 1394 ساعت 20:09 http://infopoultry.net/vdcb5gb8.rhbg9piuur.html -------------------------------------------------- عنوان : تاثير افزودن پودر گياه خرفه (Portulaca oleracea L.) به جيره بر عملكرد، پاسخ ايمني و برخي صفات خوني جوجه هاي گوشتي -------------------------------------------------- حسن صفري ، اردشير محيط ، مازيار محيطي اصلي متن : تاثير افزودن پودر گياه خرفه به جيره، بر عملكرد، پاسخ ايمني، و برخي صفات خوني با استفاده از 160 قطعه جوجه گوشتي يك روزه سويه راس 308 در قالب طرح كاملاً تصادفي با چهار تيمار (جيره هايي حاوي سطوح صفر (شاهد)، 5/2، 5، و 5/7 درصد پودر گياه خرفه در جيره)، چهار تكرار و 10 قطعه جوجه در هر تكرار بررسي شد. در دوره 42-22روزگي و كل دوره پرورش، افزايش وزن و مصرف خوراك پرندگاني كه در جيره خود خرفه دريافت كردند، بالاتر از پرندگان شاهد بود (05/0P