داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
دوشنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۲ ساعت ۱۶:۲۸
کد مطلب : 7864
 

استفاده از سطوح مختلف پيكولينات كروم و عصاره روغني بره موم بر عملكرد و فراسنجه هاي ايمني جوجه های گوشتی
مريم آببند ، محمد سالارمعيني
 
استفاده از سطوح مختلف پيكولينات كروم و عصاره روغني بره موم بر عملكرد و فراسنجه هاي ايمني جوجه های گوشتی
اين آزمايش به منظور بررسي تاثير سطوح مختلف پيكولينات كروم در مقايسه با عصاره روغني بره موم بر عملكرد رشد ، نسبت هتروفيل به لنفوسيت و همچنين گلوگز و انسولين سرم خون جوجه هاي گوشتي تحت شرايط تنش گرمايي (2 ±34 درجه سانتي گراد، 5 ساعت در روز) انجام گرفت. تيمارها شامل سطوح مختلف پيكولينات كروم (500، 1000 و1500 ميكروگرم در كيلو گرم جيره)، يك سطح عصاره روغني بره موم (1500 ميلي گرم دركيلوگرم جيره) و يك گروه شاهد بودند. 200 قطعه جوجه خروس گوشتي راس(308) در قالب طرح كاملا تصادفي به 20 پن10 قطعه اي تقسيم شدند و به هر تيمار 4 پن اختصاص داده شد. در كل دوره پرورش، ميزان مصرف خوراك در جوجه هاي دريافت كننده تيمار غذايي حاوي 1500 ميلي گرم در كيلوگرم بره موم به طور معني داري بيشتر از ساير تيمارها بود (01/0>P) . جوجه هاي دريافت كننده بره موم و پيكولينات كروم افزايش وزن بيشتر (01/0>P) و ضريب تبديل غذايي كمتري (05/0>P) داشتند. همچنين استفاده از بره موم و پيكولينات كروم تاثير معني داري بر ميزان گلوگز، انسولين سرم و همچنين تعداد هتروفيل و لنفوسيت و نسبت هتروفيل به لنفوسيت خون جوجه هاي گوشتي نداشت. استفاده از سطوح 1000 و 1500 ميكروگرم كروم و بره موم سبب افزايش وزن بورس گرديد(01/0> P). نتايج اين آزمايش نشان داد كه استفاده از پيكولينات كروم و بره موم مي تواند در بهبود عملكرد جوجه هاي گوشتي در شرايط تنش گرمايي موثر باشد.

کليدواژگان: پيكولينات كروم، عصاره روغني بره موم، عملكرد، پاسخ ايمني، تنش گرمايي، جوجه گوشتي