داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
چهارشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۴۷
کد مطلب : 9574
 

تاثير حذف مكمل ويتاميني در جيره هاي با سطح متفاوت انرژي بر عملكرد و تركيب لاشه جوجه هاي گوشتي در مواجه با تنش گرمايي
بهروز دستار ، امين عشايري زاده، سعيد زره داران، بهاره شعبان پور، اميد عشايري زاده، رضا ميرشكار
 
تاثير حذف مكمل ويتاميني در جيره هاي با سطح متفاوت انرژي بر عملكرد و تركيب لاشه جوجه هاي گوشتي در مواجه با تنش گرمايي
اين آزمايش به منظور بررسي اثر حذف مكمل ويتاميني در جيره هاي با مقادير متفاوت انرژي بر عملكرد و تركيب لاشه جوجه هاي گوشتي در مواجه با تنش گرمايي در قالب طرح كاملاً تصادفي با آرايش فاكتوريل 3×2 شامل 2 سطح انرژي (كم انرژي و پر انرژي) و 3 زمان حذف مكمل ويتاميني (28، 35 و 42 روزگي) انجام شد. تعداد 336 جوجه گوشتي سويه راس 308 (جنس نر) به 6 تيمار آزمايشي با 4 تكرار و هر تكرار با 14 جوجه اختصاص داده شد. نتايج آزمايش نشان داد كه افزايش وزن جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با جيره پر انرژي بطور معني داري بالاتر از جيره كم انرژي بود (P<0.05). حذف مكمل ويتاميني و سطح انرژي جيره تاثيري بر مصرف خوراك جوجه هاي گوشتي نداشت. جوجه هاي گوشتي كه مكمل ويتاميني آنها در 28 روزگي حذف شد نسبت به ساير گروه ها (35 و 42 روزگي) در دو هفته آخر پرورش (28 تا 42 روزگي) داراي افزايش وزن نسبي كمتر و ضريب تبديل خوراك بالاتري بودند (P<0.05). درصد لاشه قابل طبخ و مقدار چربي محوطه بطني در جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با جيره پر انرژي بطور معني داري بالاتر از جيره كم انرژي بود (P<0.05). زمان حذف مكمل ويتاميني تاثير معني دار بر تركيب لاشه جوجه هاي گوشتي نداشت. بر اساس نتايج اين آزمايش افزايش انرژي جيره سبب بهبود عملكرد جوجه هاي گوشتي در شرايط مواجه با تنش گرمايي مي شود، اگرچه مقدار چربي لاشه نيز افزايش خواهد يافت. همچنين مكمل ويتاميني را مي توان يك هفته قبل از كشتار (35 روزگي) حذف كرد، اما حذف آن دو هفته قبل از كشتار (28 روزگي) ممكن است سبب كاهش عملكرد جوجه هاي گوشتي شود.

کليدواژگان: مكمل ويتاميني، تنش گرمايي، عملكرد، جوجه گوشتي