موسسه اطلاعات مرغداری 17 دی 1393 ساعت 13:47 http://infopoultry.net/vdcg.u9yrak9ntpr4a.html -------------------------------------------------- عنوان : تاثير حذف مكمل ويتاميني در جيره هاي با سطح متفاوت انرژي بر عملكرد و تركيب لاشه جوجه هاي گوشتي در مواجه با تنش گرمايي -------------------------------------------------- بهروز دستار ، امين عشايري زاده، سعيد زره داران، بهاره شعبان پور، اميد عشايري زاده، رضا ميرشكار متن : اين آزمايش به منظور بررسي اثر حذف مكمل ويتاميني در جيره هاي با مقادير متفاوت انرژي بر عملكرد و تركيب لاشه جوجه هاي گوشتي در مواجه با تنش گرمايي در قالب طرح كاملاً تصادفي با آرايش فاكتوريل 3×2 شامل 2 سطح انرژي (كم انرژي و پر انرژي) و 3 زمان حذف مكمل ويتاميني (28، 35 و 42 روزگي) انجام شد. تعداد 336 جوجه گوشتي سويه راس 308 (جنس نر) به 6 تيمار آزمايشي با 4 تكرار و هر تكرار با 14 جوجه اختصاص داده شد. نتايج آزمايش نشان داد كه افزايش وزن جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با جيره پر انرژي بطور معني داري بالاتر از جيره كم انرژي بود (P