داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۱ ساعت ۱۵:۰۶
کد مطلب : 7794
 

تاثير گياه دارويي كاكوتي (Ziziphora clinopodioides L.) بر عملكرد، فراسنجه هاي بيوشيميايي و سلول هاي خوني در جوجه هاي گوشتي
عليرضا صفامهر، علي نوبخت
 
تاثير گياه دارويي كاكوتي (Ziziphora clinopodioides L.) بر عملكرد، فراسنجه هاي بيوشيميايي و سلول هاي خوني در جوجه هاي گوشتي
اين تحقيق به منظور بررسي اثرات گياه دارويي كاكوتي بر عملكرد، كيفيت لاشه و فراسنجه هاي بيوشيميايي و سلولهاي خوني جوجه هاي گوشتي از 1 تا 42 روزگي انجام شد. آزمايش در قالب طرح كاملا تصادفي با 5 تيمار و 3 تكرار (هر تكرار داراي 20 قطعه جوجه) و با 300 قطعه جوجه گوشتي بصورت مخلوطي از دو جنس (سويه­ي تجاري راس 308) اجرا شد. جيره­هاي آزمايشي شامل 1) تيمار شاهد (بدون استفاده از گياه دارويي)، 2) داراي 5/0 درصد كاكوتي، 3) حاوي 1 درصد كاكوتي، 4) حاوي 5/1 درصد كاكوتي، 5) حاوي 2 درصد كاكوتي بودند. نتايج نشان داد كه افزودن گياه دارويي كاكوتي در سطح 5/1 و 2 درصد به طور معني­داري سبب افزايش خوراك مصرفي در دوره رشد (21-42 روزگي) شد و افزودن 1 درصد كاكوتي ضريب تبديل غذايي را در دوره رشد در مقايسه با تيمار شاهد كاهش داد (05/0> P ). درصد لاشه، ران، وزن نسبي كبد، سنگدان و روده كوچك تحت تاثير قرار نگرفت. مكمل 1 درصد كاكوتي در مقايسه با شاهد سبب كاهش درصد چربي محوطه بطني و افزايش درصد سينه شد (05/0> P ). افزودن گياه كاكوتي تاثير معني داري بر غلظت كلسترول، تري گليسريد و گلوكز و درصد هتروفيل و نسبت هتروفيل به لنفوسيت خون نداشت. به طور كلي نتيجه­گيري مي­شود كه استفاده از 1 درصد گياه كاكوتي احتمالا داراي اثرات مثبت بر رشد و صفات ايمني جوجه هاي گوشتي مي باشد.

کليدواژگان: فراسنجه بيوشيميايي، كاكوتي، عملكرد، جوجه گوشتي