داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
يکشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۳۹
کد مطلب : 9806
 

اثر بافت فيزيكي خوراك بر عملكرد و رفتارهاي تغذيه اي در جوجه هاي گوشتي
مينا طرقيان، رضا وكيلي
 
اثر بافت فيزيكي خوراك بر عملكرد و رفتارهاي تغذيه اي در جوجه هاي گوشتي
اين آزمايش به منظور بررسي اثر بافت فيزيكي خوراك بر عملكرد و رفتارهاي تغذيه اي در جوجه هاي گوشتي در قالب طرح كاملاً تصادفي چند مشاهده اي با 3 تيمار و 5 تكرار و 3 مشاهده در هر تكرار انجام شد. تيمارها شامل جيره با بافت پلت، كرامبل وآردي و رفتارهاي بررسي شده شامل رفتار خوردن، آشاميدن، استراحت و قدم زدن بود. رفتار جوجه هاي نشانه گذاري شده در دوره هاي پرورش توسط دوربين ضبط شد. جوجه ها در پايان هر دوره وزن كشي شدند و مصرف خوراك و اضافه وزن روزانه براي بررسي عملكرد اندازه گيري شد. بهترين ضريب تبديل در دوره رشد و پاياني و كل دوره با جيره كرامبل و پلت حاصل شد جيره آردي با اثر معني داري رفتار خوردن و قدم زدن و جيره كرامبل و پلت رفتار استراحت را افزايش داد. ضريب تبديل غذايي با رفتار خوردن و قدم زدن همبستگي مثبت و با آشاميدن و استراحت همبستگي منفي داشت. بر اساس نتايج اين آزمايش جيره هاي كرامبل و پلت باعث بروز بيشتر رفتار استراحت مي شود كه اين رفتار همبستگي بالايي با ضريب تبديل غذايي دارد و ضريب تبديل را بهبود مي بخشد.

کليدواژگان: بافت فيزيكي خوراك ; عملكرد ;رفتارهاي تغذيه اي ; جوجه گوشتي