داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
شنبه ۴ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۲۱:۴۱
کد مطلب : 10066
 

بررسي عملكرد و پاسخ ايمني جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با جيره هاي حاوي مكمل اسيد بوتيريك و ال-كارنيتين
زهرا نوره ، علي خطيب جو ، فرشيد فتاح نيا ، محمد اكبري قرائي
 
بررسي عملكرد و پاسخ ايمني جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با جيره هاي حاوي مكمل اسيد بوتيريك و ال-كارنيتين
اثر ال ـ كارنيتين و اسيدبوتيريك بر عملكرد توليدي و پاسخ ايمني با استفاده از 192 قطعه جوجه گوشتي راس 308 در يك آزمايش فاكتوريل 2×3 با سه سطح ال ـ كارنيتين (صفر، 125 و 250 ميلي گرم در كيلوگرم) و دو سطح اسيدبوتيريك (صفر و 2 گرم در كيلوگرم) بر پايه طرح بلوك هاي كامل تصادفي با شش تيمار، چهار بلوك و هشت جوجه در هر تكرار بررسي شد. جوجه هاي تغذيه شده با جيره هاي حاوي افزودني (ال ـ كارنيتين و اسيدبوتيريك) ازنظر خوراك مصرفي، افزايش وزن و ضريب تبديل تفاوت معني داري با گروه شاهد نداشتند. درصد لنفوسيت در خون پرندگاني كه با جيره هاي حاوي ال ـ كارنيتين، اسيدبوتيريك و يا هر دو تركيب تغذيه شدند، بالاتر بود (05/0P<). تيتر IgG اوليه (31روزگي) در پاسخ به گلبول قرمز گوسفند در جوجه هاي تغذيه شده با جيره حاوي 125 ميلي گرم بر كيلوگرم ال ـ كارنيتين در مقايسه با جيره تيمار شاهد بالاتر بود (05/0P<). شاخص تورم پرده پا پس از تزريق فيتوهماگلوتينين در جوجه هاي دريافت كننده جيره هاي داراي 250 ميلي گرم بر كيلوگرم ال ـ كارنيتين و 125 و 250 ميلي گرم بر كيلوگرم ال ـ كارنيتين همراه با اسيدبوتيريك در مقايسه با جوجه هاي گروه شاهد پايين تر بود (05/0< P). نتايج تحقيق حاضر نشان داد افزودن 125 ميلي گرم ال ـ كارنيتين و دو گرم اسيدبوتيريك در كيلوگرم جيره، بدون تاثيري بر عملكرد جوجه هاي گوشتي، باعث بهبود پاسخ ايمني در آنها مي شود.

کليدواژگان: اسيدبوتيريك، ال ، كارنيتين، پاسخ ايمني، جوجه گوشتي، عملكرد توليدي