موسسه اطلاعات مرغداری 4 مهر 1394 ساعت 21:41 http://infopoultry.net/vdccexqs.2bqxe8laa2.html -------------------------------------------------- عنوان : بررسي عملكرد و پاسخ ايمني جوجه هاي گوشتي تغذيه شده با جيره هاي حاوي مكمل اسيد بوتيريك و ال-كارنيتين -------------------------------------------------- زهرا نوره ، علي خطيب جو ، فرشيد فتاح نيا ، محمد اكبري قرائي متن : اثر ال ـ كارنيتين و اسيدبوتيريك بر عملكرد توليدي و پاسخ ايمني با استفاده از 192 قطعه جوجه گوشتي راس 308 در يك آزمايش فاكتوريل 2×3 با سه سطح ال ـ كارنيتين (صفر، 125 و 250 ميلي گرم در كيلوگرم) و دو سطح اسيدبوتيريك (صفر و 2 گرم در كيلوگرم) بر پايه طرح بلوك هاي كامل تصادفي با شش تيمار، چهار بلوك و هشت جوجه در هر تكرار بررسي شد. جوجه هاي تغذيه شده با جيره هاي حاوي افزودني (ال ـ كارنيتين و اسيدبوتيريك) ازنظر خوراك مصرفي، افزايش وزن و ضريب تبديل تفاوت معني داري با گروه شاهد نداشتند. درصد لنفوسيت در خون پرندگاني كه با جيره هاي حاوي ال ـ كارنيتين، اسيدبوتيريك و يا هر دو تركيب تغذيه شدند، بالاتر بود (05/0P