داخلی     آرشيو مقاله     مرغ گوشتی
Share/Save/Bookmark
 
يکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۳۰
کد مطلب : 8836
 

اثر سيلي مارين بر صفات توليدي و پاسخ هاي ايمني جوجه هاي گوشتي
عليرضا مجاهدطلب، مهرداد محمدي، محمد روستائي علي مهر، محمد اسدي
 
اثر سيلي مارين بر صفات توليدي و پاسخ هاي ايمني جوجه هاي گوشتي
تحقيق حاضر به منظور بررسي اثر مصرف سطوح مختلف سيلي مارين بر صفات توليدي و سيستم ايمني جوجه هاي گوشتي انجام شد. 288 قطعه جوجه گوشتي يك روزه سويه كاب 500 در يك طرح كاملاً تصادفي با 6 تيمار، 4 تكرار و 12 مشاهده در هر تكرار بررسي شدند. مقادير صفر (شاهد)، 160، 200، 240، 280 و 320 قسمت در ميليون (ppm) سيلي مارين از روز سوم به جيره جوجه ها اضافه شد. مصرف خوراك روزانه، افزايش وزن روزانه و ضريب تبديل خوراك اندازه گيري شد. به منظور بررسي پاسخ ايمني هومورال در روزهاي 8 و 22 پرورش، ml 1/0 از سوسپانسيون 25 درصد گلبول قرمز گوسفندي (SRBC) به عضله سينه جوجه ها تزريق و اندازه گيري تيتر آنتي بادي سرم در روزهاي 21، 28، 35 و 42 به روش هماگلوتيناسيون انجام شد. با تزريق ml 1/0 فيتوهماگلوتينين (PHA-P) در روز 16 پرورش به چين پوستي بال جوجه ها و با تعيين ضخامت پوست بعد از 24 و 48 ساعت، پاسخ ايمني سلولي ارزيابي شد. نتايج نشان داد كه مصرف 200، 240، 280 و ppm320 سيلي مارين موجب كاهش خوراك مصرفي و بهبود ضريب تبديل خوراك جوجه ها شد (05/0P<)، ولي بر افزايش وزن جوجه ها تاثيري نداشت (05/0P>). مصرف 200، 240، 280 و ppm320 سيلي مارين موجب افزايش تيتر آنتي بادي تام عليه SRBC وIgG در مقايسه با گروه شاهد شد (05/0P<)، ولي بر تيتر IgM و شاخص تحريك پوستي در پاسخ به PHA-P تاثيري نداشت (05/0P>). به طوركلي نتايج اين تحقيق نشان داد مصرف مقادير 200، 240، 280 و ppm320 سيلي مارين در جيره باعث بهبود عملكرد و پاسخ ايمني هومورال جوجه هاي گوشتي شدند.


کليدواژگان: پاسخ هاي ايمني، جوجه گوشتي، سيلي مارين، عملكرد