داخلی     آرشيو مقاله     مرغ گوشتی
Share/Save/Bookmark
 
شنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۳ ساعت ۱۸:۵۴
کد مطلب : 9232
 

اثرات امولسيون كننده ي آويلاك بر عملكرد و قابليت هضم چربي در جوجه هاي گوشتي
حامد محمدي، سيد ناصر موسوی، مازيار محيطي اصلي، فرهاد فرودي، مسعود مستشاري، محمد حسين هادي تواتري
 
اثرات امولسيون كننده ي آويلاك بر عملكرد و قابليت هضم چربي در جوجه هاي گوشتي
دو آزمايش به منظور بررسي اثرات امولسيون كنندهي تجاري آويلاك با مقادير 0،100،200 و300 ميليگرم در كيلوگرم جيره و دو سطح منبع اسيدچرب ]فرآورده جانبي كارخانه روغن كشي[ (5/1 و 3 درصد، 3 و 5/4 درصد به ترتيب در جيرههاي آغازين و رشد) بر عملكرد جوجههاي گوشتي و قابليت هضم ظاهري چربي خام انجام گرفت. در آزمايش اول عملكرد 720 قطعه از جوجه هاي گوشتي سويه ي راس -308 در قالب طرح كاملاً تصادفي به صورت فاكتوريل 2×4 با 8 تيمار 3 تكرار و 30 قطعه جوجه گوشتي (15 نر و 15 ماده) طي سه دورهي آغازين (21-1 روزگي)، رشد (42-22 روزگي) و كل دوره (42-1 روزگي) بررسي شد. در آزمايش دوم اثر 4 سطح امولسيون كننده آويلاك (0، 100، 200 و300 ميليگرم در كيلوگرم جيره) بر قابليت هضم چربي خام و مادهي خشك خوراك طي هفته هاي اول و دوم پرورش تعيين شد. نتايج آزمايش نشان داد كه جوجه هاي تغذيه شده با جيره هاي داراي آويلاك مصرف خوراك بيشتري در دوره 21-1 روزگي داشتند. سطوح 100 و 200 ميليگرم آويلاك در مقايسه با سطوح صفر و 300 ميليگرم، سبب بهبود معنيدار افزايش وزن بدن در سن 21-1 روزگي گرديد. اثر اصلي سطوح منبع اسيد چرب بر خوراك مصرفي، افزايش وزن و ضريب تبديل خوراك در هيچ يك از دورهها معنيدار نبود. اثرات متقابل سطوح آويلاك و منبع اسيد چرب در دورهي آغازين براي خوراك مصرفي ودر هر سه دوره بر ضريب تبديل خوراك معنيدار بود. در آزمايش دوم، سطوح 100 و 200 ميليگرم آويلاك توانست از نظر عددي قابليت هضم چربي را در هفته هاي اول و دوم پرورش بهبود دهد. بر اساس نتايج به دست آمده از اين آزمايش، افزودن امولسيون كننده ي آويلاك به جيره (در سطوح 100 و 200 ميليگرم در كيلوگرم) توانايي بالقوهاي در بهبود قابليت هضم ظاهري چربي، افزايش وزن بدن و ميزان مصرف خوراك در سنين پايين دارد.

کليدواژگان: امولسيون كننده، جوجه گوشتي، عملكرد، قابليت هضم ظاهري چربي