داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۱۹:۴۵
کد مطلب : 9616
 

اثرات مكمل سازي جيره با سين بيوتيك و منابع مختلف عنصر روي بر عملكرد، ايمني و مورفولوژي روده در جوجه هاي گوشتي
محمود صحرائي ، حسين جانمحمدي
 
اثرات مكمل سازي جيره با سين بيوتيك و منابع مختلف عنصر روي بر عملكرد، ايمني و مورفولوژي روده در جوجه هاي گوشتي
زمينه مطالعه: استفاده از سين بيوتيك و منابع مختلف عنصر روي در تغذيه جوجه هاي گوشتي باعث بهبود عملكرد و ايمني مي گردد. هدف: اين آزمـايـش با هدف ارزيابي اثرات سطوح مختلف سين بيوتيك نوع بايومين ايمبو و منابع مختلف عنصر روي بر عملكرد، ايمني و مورفولوژي روده جوجه هاي گوشتي انجام شد.
روش كار: در اين آزمايش از 780 قطعه جوجه گوشتي جنس نر در قالب 13 جيره آزمايشي مختلف با 4 تكرار 15 قطعه اي شامل جيره پايه بدون مكمل و جيره پايه مكمل شده با سطوح (g 5/1- 1 ) سين بيوتيك در كيلو گرم جيره و(mg( 150-50 اكسيد و بيوپلكس روي در كيلو گرم جيره) استفاده بعمل آمد.
نتايج: افزايش وزن كل دوره در جيره پايه بدون مكمل كمتر، خوراك مصرفي و ضريب تبديل غذايي در كل دوره آزمايش فقط در جيره پايه بدون مكمل بيشتر از بقيه بود(p<0.05) در اين آزمايش فقط جيره هاي حاوي سطح g 5/1 سين بيوتيك به اضافه سطح mg 150 اكسيد و بيوپلكس روي تيترآنتي بادي بيشتري توليد كردند(p<0.05) در بخش دوازدهه طول ويلي در جيره مكمل شده با g 1/5 سين بيوتيك به اضافه mg/kg 150 بيوپلكس روي بيشتر و عمق كريپت در جيره هاي آزمايشي حاوي g 1/5 سين بيوتيك به اضافه سطوح mg 150-50 بيوپلكس روي كمتر بود(p<0.05) طول ويلي هاي ژژنوم در جيره مكمل شده با g 1/5 سين بيوتيك به اضافه mg 150 بيوپلكس روي بيشتر از سايرين بود ه و طـول ويلـي به عمق كريپت بيشترين مقدار را در جيره هاي آزمايشي داراي g 1/5 سين بيوتيك به اضافه mg 150-100 اكسيد روي و mg 150-50 بيوپلكس روي نشان داد(p<0.05)
نتيجه گيري نهايي: بهترين شاخص كارايي توليد در جيره غذايي مكمل شده با g 1 سين بيوتيك به اضافه mg 100 اكسيـد روي مشـاهـده گرديد و همچنين جيره هاي مكمل شده با g1/5 سين بيوتيك و mg 150 اكسيد و بيوپلكس روي اثرات مثبت و مفيدي بر واكنش هاي سيستم ايمني و ساختار مورفولوژيكي روده داشتند.

کليدواژگان: جوجه گوشتي، ايمني، عملكرد، سين بيوتيك، روي