موسسه اطلاعات مرغداری 23 مهر 1393 ساعت 16:46 http://infopoultry.net/vdce.p8objh8ee9bij.html -------------------------------------------------- عنوان : اثر پودر خشک گياه علف چشمه (.Nasturtium officinale L) بر عملکرد و پاسخ هاي ايمني سلولي و هومورال جوجه هاي گوشتي -------------------------------------------------- روستايي علي مهر محمد, ميرباقري سيدهاشميه, حقيقيان رودسري محمود متن : چکیده: به منظور بررسي اثر پودر خشک علف چشمه بر عملکرد و پاسخ هاي ايمني، آزمايش حاضر با استفاده از 200 قطعه جوجه گوشتي انجام شد. جوجه ها به چهار گروه و هر گروه به 5 دسته 10 قطعه اي تقسيم شدند. مقادير صفر (N0)، 1 درصد (N1)، 2 درصد (N2) و 3 درصد (N3) پودر خشک علف چشمه حاوي 82 mg/Kg کوئرستين به جيره پايه هر گروه به طور مستمر از روز 4 تا 42 اضافه شد. جهت ارزيابي پاسخ هاي ايمني سلولي در روز 16، مقدار 0.1 ميلي ليتر محلول فيتوهماگلوتينين (0.2 mg/ml) به صورت داخل پوستي (چين پوستي بال) تزريق شد و ضخامت پوست بعد از 24 و 48 ساعت اندازه گيري شد. در روزهاي 8 و 0.122 ميلي ليتر محلول 25 درصد گلبول قرمز گوسفند (SRBC) به صورت عضلاني تزريق شد و عيار پادتن IgG و IgM ضد SRBC از طريق آزمايش هماگلوتيناسيون در روزهاي 21، 28، 35 و 42 تعيين شد. نتايج نشان داد ضريب تبديل خوراک تيمار N3 (1.63) کمتر از شاهد (1.74) بود (P