تاثير اسيدي کننده در جيره جوجه هاي گوشتي پرورش يافته در تراکم هاي زياد بر عملکرد رشد، سيستم ايمني، و متابوليت هاي خوني

24 شهريور 1395 ساعت 8:44

پاليزدار محمدحسين, پورعلمي محمدرضا, محمديان تبريزي حميدرضا, سپهر زهرا


اثر اسيدي کننده گلوباسيد در تراکم هاي متفاوت بر عملکرد و فراسنجه هاي خوني جوجه هاي گوشتي با استفاده از 576 قطعه جوجه گوشتي يک روزه سويه تجاري راس 308 در آزمايشي فاکتوريل 2×3 با سه سطح تراکم (14، 16، و 18 پرنده در هر مترمربع) و اسيدي کننده (سطوح صفر و يک کيلوگرم در تن جيره) در قالب طرح کاملا تصادفي با شش تيمار و چهار تکرار بررسي شد. کمترين مصرف غذا در تيمار با تراکم 18 و مصرف يک کيلوگرم اسيدي کننده مشاهده شد که تفاوت آماري معني داري با ديگر تيمارها داشت (P<0.05). مصرف غذا در جوجه هاي دريافت کننده اسيدي کننده به طور معني داري کمتر از پرندگاني بود که اسيدي کننده مصرف نکردند (P<0.05). افزايش تراکم از 14 به 16 و 18 قطعه در هر مترمربع سبب افزايش ضريب تبديل غذايي شد (P<0.001). پرندگاني که با جيره حاوي اسيدي کننده گلوباسيد تغذيه شدند، ضريب تبديل غذايي کمتري داشتند (P<0.05). تغذيه جيره هاي حاوي اسيدي کننده سبب کاهش گلوکز و تيتر آنتي بادي در پاسخ به گلبول هاي قرمز خون گوسفند و همچنين سبب افزايش کلسترول و تري گليسريد پلاسماي خون در جوجه ها شد (P<0.001). اثر متقابل تراکم و اسيدي کننده بر وزن بدن و متابوليت هاي خوني جوجه هاي گوشتي نيز معني دار نبود. بنابراين در تراکم هاي زياد نيز مي توان از تاثيرات مفيد اسيدي کننده ها سود برد.

كليد واژه: اسيدي کننده، افزايش وزن، تراکم، جوجه هاي گوشتي، عملکرد


کد مطلب: 11011

آدرس مطلب: http://infopoultry.net/vdcdfz0f.yt0ff6a22y.html

موسسه اطلاعات مرغداری
  http://infopoultry.net