داخلی     آرشيو مقاله     تغذیه
Share/Save/Bookmark
 
جمعه ۱ اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۷:۱۱
کد مطلب : 9653
 

اثر اسانس آويشن بر صفات عملکرد، تلفات، اسيديته و تغييرات جمعيت ميکروبي دستگاه گوارش جوجه هاي گوشتي
رهبرنيا بابك, يعقوب فر اكبر, كركودي كيوان, كلانتري نيستانكي مجيد
 
اثر اسانس آويشن بر صفات عملکرد، تلفات، اسيديته و تغييرات جمعيت ميکروبي دستگاه گوارش جوجه هاي گوشتي
به منظور بررسي اثراسانس آويشن بر صفات عملکرد، تلفات، اسيديته و تغييرات جمعيت ميکروبي دستگاه گوارش جوجه هاي گوشتي آزمايش حاضر اجرا گرديد. 500 قطعه جوجه خروس گوشتي يک روزه سويه راس 308 در يک طرح آماري کامل تصادفي با تعداد 4 تيمار به صورت تصادفي گروه بندي شدند. طول دوره آزمايش 42 روز بود. جيره ها براي تمام تيمارها از نظر انرژي، پروتئين و اجزاي غذايي يکسان بودند. اسانس آويشن خالص در 4 سطح به عنوان تيمار آزمايشي به آب آشاميدني جوجه ها اضافه شد، شامل شاهد (فاقد اسانس آويشن) و سطوح 0.1، 0.15 و 0.2 درصد (معادل 1، 1.5 و 2 ميلي ليتر در هر ليتر آب آشاميدني). صفات مورد بررسي شامل خوراک مصرفي، افزايش وزن و ضريب تبديل دوره و ميزان pH محتويات ايلئوم به همراه شمارش جمعيت ميکروبي در سن 21 و 42 روزگي بودند. نتايج نشان داد، بيشترين خوراک مصرفي مربوط به تيمار 0.2 درصد و کمترين مقدار مربوط به تيمار شاهد بود (p<0.05). بيشترين رشد روزانه مربوط به تيمارهاي 0.15 و 0.2 درصد و کمترين مقدار مربوط به تيمار شاهد بود (p<0.05). کمترين ضريب تبديل مربوط به تيمار0.15 درصد و بيشترين به تيمار شاهد تعلق داشت (p<0.05). کمترين تلفات در تمامي سنين مربوط به تيمار 0.1 بود و تفاوت آن با بقيه تيمارها معني دار شد (p<0.05). کمترين pH مربوط به تيمارهاي 0.1، 0.15 و 0.2 بود که در مقايسه با شاهد تفاوت معني دار داشتند (p<0.05). بيشترين تعداد باکتري نوع کلي فرم و کمترين تعداد باکتري نوع لاکتوباسيل مربوط به تيمار فاقد اسانس آويشن بود (p<0.05).

كليد واژه: اسانس آويشن، اسيديته ايلئوم، تلفات، جمعيت ميکروبي روده، جوجه هاي گوشتي، صفات عملکرد